۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله ميزان افسردگي و نياز به مشاوره در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراكز شيمي درماني شهر كرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۰ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۷۰ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: ميزان افسردگي و نياز به مشاوره در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراكز شيمي درماني شهر كرمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله مشاوره
مقاله سرطان پستان
مقاله مراكز شيمي درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش براي تعيين ميزان افسردگي و نيازهاي مشاوره اي زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به مراكز شيمي درماني شهر كرمان انجام گرديده است.
روش: ۱۲۰ بيمار مراجعه كننده به مراكز شيمي درماني شهر كرمان طي يكسال كه به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شده بودند با استفاده از پرسشنامه استاندارد افسردگي بك و پرسشنامه اي در زمينه نيازهاي مشاوره اي مورد بررسي قرار گرفتند. داده هاي پژوهش به كمك آزمون كروسكال واليس و آزمون خي دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: اين بررسي نشان داد كه بيشتر بيماران (۳/۶۸%) در گروه سني ۳۵ تا ۵۵ سالگي بوده وشدت افسردگي ۸/۴۰% بيماران در سطح متوسط تا شديد بوده است. هيچ يك از بيماران سابقه مشاوره درماني نداشته و ۶۰% آنان انجام مشاوره را در زماني كه تحت درمان هاي ضد سرطان بودند لازم دانسته اند. ۶/۹۱ درصد بيماران در حد زياد نياز مشاوره اي داشته اند. ميان وضعيت شغلي و تحصيلي با شدت افسردگي تفاوت آماري معني داري ديده شد. با افزايش ميزان تحصيلات شدت افسردگي كاهش يافته و افراد شاغل كمتر از افراد خانه دار افسرده بودند. بيشترين نياز به مشاوره مربوط به گروه پرتو – شيمي درماني بوده است (۵۹٫۳%) و ارتباطي بين افسردگي و نياز مشاوره ديده نشد.

© حقوق سایت محفوظ است