۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله منابع رشد بخش خدمات اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۴ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۳۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: منابع رشد بخش خدمات اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري كل عوامل
مقاله بهره وري نيروي کار
مقاله بهره وري موجودي سرمايه فيزيکي و نرخ رشد بخش خدمات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه آبادي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور دست يابي به رشد اقتصادي درون زا و پايدار و انديشيدن به فرداي بدون درآمد ارزي حاصل از فروش نفت خام و كاهش اهميت برخورداري از منابع اوليه و حتي نيروي كار ارزان به عنوان مزيت نسبي جايگاه بخش خدمات در اقتصاد ايران از يک سو و به منظور تحقق رشد هشت درصدي اقتصاد کشور در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که دو و نيم درصد از آنرا منتسب به بهره وري کل عوامل دانسته است از سوي ديگر، نيازمند شناخت علمي از منابع رشد ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ايران در طول برنامه هاي توسعه اقتصادي قبل و بعد از انقلاب اسلامي مي باشيم تا ضمن شناخت دقيق نسبت به سهم رشد بهره وري کل عوامل در رشد ارزش افزوده بخش خدمات در طول برنامه هاي گذشته، راهکارهايي نيز به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم ارائه نمود.
هدف اين مطالعه ارزيابي نقش رشد بهره وري كل عوامل، نيروي کار و موجودي سرمايه فيزيکي در رشد بخش خدمات اقتصاد ايران با استفاده از تابع توليد در طول برنامه سوم، چهارم و پنجم (١٣٤٢- ١٣٥٦) قبل از انقلاب اسلامي و برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (١٣٦٨-١٣٨٣) مي باشد. يافته هاي اصلي به شرح زير مي باشد:
الف. منابع رشد بخش خدمات اقتصاد ايران طي دوره ١٣٤٢-١٣٥٦ به ترتيب موجودي سرمايه فيزيكي و نيروي كار مي باشد. به عبارت ديگر نرخ رشد بخش خدمات اقتصاد ايران طي اين دوره از مدل رشد برون زا پيروي كرده است.
ب. منابع رشد بخش خدمات اقتصاد ايران طي دوره ١٣٦٨-١٣٨٣به ترتيب موجودي سرمايه فيزيكي، نيروي كار و بهره وري کل عوامل مي باشد.
ج. نرخ رشد بهره وري نيروي کار، نرخ رشد بهره وري موجودي سرمايه فيزيکي، نرخ رشد بهره وري کل عوامل و نرخ رشد اقتصادي طي دوره (١٣٤٢-١٣٥٦) و (١٣٦٨-١٣٨٣) داراي نوسانات شديد است.

© حقوق سایت محفوظ است