۱۳۹۵-۰۵-۰۹

مقاله مقياسي روا و پايا براي سنجش نگرش به انجام مراقبت معنوي پرستاران انکولوژي: طراحي و روان سنجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۹۲ در پايش از صفحه ۳۹۳ تا ۴۰۲ منتشر شده است.
نام: مقياسي روا و پايا براي سنجش نگرش به انجام مراقبت معنوي پرستاران انکولوژي: طراحي و روان سنجي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معنويت
مقاله مراقبت معنوي
مقاله نگرش به انجام مراقبت معنوي
مقاله پرستاران انکولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرمي ماركاني عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: خداياري فرد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اين که نگرش، مهمترين شاخص و پيشگويي کننده تمايل افراد به انجام رفتار است، سنجش آن در پرستاران با ابزاري روا و پايا از اهميت خاصي برخوردار است.
اين پژوهش، يک مطالعه با طرح اکتشافي است که براي طراحي و روان سنجي «مقياس نگرش به انجام مراقبت معنوي پرستاران انکولوژي» انجام شد. محيط پژوهش، ۱۲ بيمارستان وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکي شهيد بهشتي و تهران بود. جامعه پژوهش، کليه پرستاران انکولوژي شاغل در بيمارستان ها بودند که از بين آنها ۲۴ نفر در بخش کيفي به صورت مبتني بر هدف و ۱۳۰ نفر در بخش کمي به صورت تمام شماري وارد مطالعه شدند. داده ها در بخش کيفي، با انجام مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته و گروه مدار با پرستاران انکولوژي گردآوري شد. بعد از انجام ۲۴ مصاحبه نيمه ساختار يافته و يک جلسه گروه مدار، داده ها به حد اشباع رسيد. متن مصاحبه ها با روش تحليل محتواي کيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. عبارات حاصل با عبارات متون ادغام شده و خزانه عبارات از نظر روايي محتوا، روايي صوري، روايي سازه، روايي ملاکي همزمان، پايايي همساني دروني و پايايي ثبات مورد بررسي قرار گرفت.
براي نگرش به انجام مراقبت معنوي، ۲۲۶ عبارت به دست آمد که با ۸۰ عبارت حاصل از متون ادغام شد. براي تعيين روايي محتوا، ۲۰ نفر از متخصصان در دانشگاه هاي تهران با استفاده از شاخص روايي محتوا و نسبت روايي محتوا عبارات مقياس را بررسي کردند که در نهايت، تعداد عبارات به ۶۸ عبارت تقليل يافت. در بررسي روايي سازه (تحليل عاملي) ۳ عامل زير بنايي دانش و آگاهي، احساس و عملکرد ذهني شناسايي شده، ۴۵ درصد واريانس را تبيين کردند. براي بررسي روايي ملاکي همزمان از «مقياس ديدگاه مراقبت معنوي» تيلور و همکاران استفاده شده و ضريب همبستگي (۰٫۶۴) محاسبه شد. براي بررسي پايايي همساني دروني از ضريب آلفاکرونباخ (۰٫۹۰) و بررسي ثبات از روش آزمون مجدد (بازآزمايي) استفاده شد که ضريب همبستگي آن (۰٫۷۳) محاسبه شد.
«مقياس نگرش به انجام مراقبت معنوي پرستاران انکولوژي»، با روايي و پايايي بالا، مي تواند براي سنجش نگرش پرستاران به انجام مراقبت معنوي، به ويژه پرستاران انکولوژي مورد استفاده قرار گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است