۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله مقایسه اثر توالي تجویز پروپوفول و رمي فنتانیل بر تغییرات همودینامیك حین القاي بیهوشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل از صفحه ۱۴۲ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر توالي تجویز پروپوفول و رمي فنتانیل بر تغییرات همودینامیك حین القاي بیهوشي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروپوفول
مقاله رمي فنتانيل
مقاله القاي بيهوشي
مقاله لوله گذاري تراشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي پناهي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: محمودپور عطا
جناب آقای / سرکار خانم: نگارگر سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: آذرفرين رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از روش هاي لوله گذاري بدون استفاده از شل کننده، استفاده از پروپوفول و رمي فنتانيل مي باشد. روش معمول تجويز رمي فنتانيل و بعد پروپوفول است که گاهي موجب ايجاد نوسان هاي شديد هموديناميک مي شود. هدف از اين مطالعه تجويز پروپوفول و بعد رمي فنتانيل جهت بررسي اثر بخشي توالي تجويز داروها در کاهش عوارض فوق مي باشد.
روش کار: ۴۰ بيمار با کلاس I و II (American Society of Anaesthesiology) ASA  که تحت عمل جراحي انتخابي کوچک قرار گرفتند و در معاينه راه هوايي مالامپاتي کلاس I و II داشتند، انتخاب شدند و به طور اتفاقي به دو گروه ۲۰ نفري تقسيم شدند. گروه اول ۲٫۵ ميلي گرم بر کيلوگرم پروپوفول و سپس ۱٫۵ ميکروگرم بر کيلوگرم رمي فنتانيل دريافت کردند و گروه دوم ۱٫۵ ميکروگرم بر کيلوگرم رمي فنتانيل و سپس ۲٫۵ ميلي گرم بر کيلوگرم پروپوفول دريافت کردند. شرايط لارنگوسکوپي و تغييرات هموديناميک بيماران در دو گروه با هم مقايسه شدند.
يافته ها: گروه اول از نظر تعداد موارد لارنگوسکوپي تفاوتي با گروه دوم نداشت (p=0.145) ولي در گروه اول تعداد موارد لارنگوسکوپي راحت بيشتر (%۸۵) از گروه دوم (%۶۰) بود (p=0.031). تغييرات فشار خون سيستولي بيماران در گروه اول به دنبال لوله گذاري ۲۰ ± ۷٫۷) ميلي متر جيوه( کمتر از گروه دوم ۲۸ ± ۶٫۷) ميلي متر جيوه( بود (p=0.001). دو گروه از نظر ميزان تغييرات فشار خون دياستولي و ضربان قلبي تفاوت معني داري نداشتند p=0.88)، (p=0.86.
نتيجه گيري: تجويز ابتدايي پروپوفول و سپس رمي فنتانيل حين القاي بيهوشي سبب ايجاد تغييرات قابل قبول هموديناميک در بيماران مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است