۱۳۹۵-۰۳-۱۷

مقاله مقايسه کارايي فسفر بيولوژيک و شيميايي در زراعت آفتابگردان روغني در شرايط آب و هوايي اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه کارايي فسفر بيولوژيک و شيميايي در زراعت آفتابگردان روغني در شرايط آب و هوايي اراک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتري هاي آزاد کننده فسفر
مقاله فسفر
مقاله آفتابگردان
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ملبوبي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پيله وري خمامي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدار قابل توجهي فسفر به شکل غير محلول در خاک وجود دارد و بعضي از باکتري هاي خاکزي ظرفيت آزاد سازي فسفر نامحلول را جهت رشد گياه دارند. اين آزمايش به منظور بررسي اثر باکتري هاي آزاد کننده فسفر در آفتابگردان روغني در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي به صورت فاکتوريل با ۴ تکرار و طي سال ۱۳۸۷ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک اجرا گرديد. فاکتورها شامل دو سطح باکتري هاي آزاد کننده فسفر و چهار سطح مصرف کود فسفره P1) و P2 به ترتيب ۱۵۰ و ۳۰۰ کيلوگرم در هکتار سولفات آمونيوم و P3 و P4 به ترتيب ۱۵۰ و ۳۰۰ کيلوگرم در هکتار سوپر فسفات تريپل) در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد با تلفيق فسفر بيولوژيک و فسفات آمونيوم صفات قطر طبق، وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه در هکتار، شاخص برداشت و عملکرد بيوماس به طور معني داري افزايش مي يابد. بر همکنش فسفر و باکتري هاي آزاد کننده فسفر بارور ۲ به جز در مورد درصد پوکي و درصد روغن در ساير صفات اندازه گيري شده معني دار بود. در مجموع مي توان نتيجه گرفت با مصرف باکتري هاي آزاد کننده فسفر مي توان کود فسفر را تا ۵۰ درصد کاهش داد بدون آنکه در حصول عملکرد دانه کاهش معني داري ايجاد شود.

© حقوق سایت محفوظ است