۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله مقايسه پيوند آزاد بافت همبندي لثه و بازسازي هدايت شده نسجي در پوشش سطوح عريان ريشه‌ ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه پيوند آزاد بافت همبندي لثه و بازسازي هدايت شده نسجي در پوشش سطوح عريان ريشه‌ ها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل لثه
مقاله درمان
مقاله تحليل لثه
مقاله جراحي
مقاله بازسازي هدايت شده نسجي
مقاله پيوند
مقاله بافت همبند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطف آذر مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: فقيهي شريعه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاكنون روشهاي متعددي جهت پوشش سطوح عريان ريشه ها ارايه و آزمايش گرديده است. در بيشتر اين مطالعات پوشش تحليل لثه اي كلاس I و II ميلر مورد بررسي قرار گرفته اند. اين مطالعه با هدف مقايسه نتايج كلينيكي دو تكنيك پيوند آزاد بافت همبندي (CTG) و بازسازي هدايت شده نسجي (GTR) با غشاي قابل جذب در پوشش سطوح عريان ريشه ها در نواحي تحليل لثه اي كلاس III ميلر انجام شد. تعداد ۶ بيمار داراي يك جفت ناحيه تحليل لثه اي قرينه، به روش تصادفي مورد درمان قرار گرفتند. شاخص هاي كلينيكي قبل از جراحي و با فواصل ۱، ۲، ۴، ۶، ۱۲ و ۱۸ ماه بعد از جراحي اندازه گيري شدند. جهت تحليل آماري، نتايج هر گروه درماني (قبل از درمان با ماه ششم و قبل از درمان با ماه هيجدهم) و به منظور مقايسه دو گروه درماني در مقاطع زماني (قبل از درمان و ماههاي ۶، ۱۲و ۱۸) از آزمون Paired t و به منظور مقايسه دو روش درماني در طول زمان از آزمون واريانس سه طرفه استفاده شد. هر دو روش درماني به طور معني داري در پوشش سطح ريشه ها موثر بودند. ميانگين پوشش سطح ريشه در دو تكنيك CTG و GTR بعد از ۱۸ ماه به ترتيب ۵۵ % و ۴۷٫۵ % بود. نتايج نشان داد روش CTG نسبت به GTR در كاهش عمق و عرض ناحيه تحليل و افزايش عرض لثه كراتينيزه به طور معني داري موفق تر است؛ همچنين گذشت زمان (۱۸ ماه) به عنوان يك عامل مجزا از روشهاي درماني، به طور معني داري در افزايش عرض لثه كراتينيزه و افزايش سطح چسبندگي كلينيكي نقش دارد.

© حقوق سایت محفوظ است