۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله مقايسه پهناي مزيوديستالي دندانها در طرف راست و چپ در افراد با اكلوژن نرمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه پهناي مزيوديستالي دندانها در طرف راست و چپ در افراد با اكلوژن نرمال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقارن دنداني
مقاله عرض مزيوديستالي دندانها
مقاله اكلوژن نرمال
مقاله پهناي مزيوديستالي دندانها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرين قلم مهري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: در برخي درمان ها، به عنوان مثال هنگام انتخاب بندهاي مولر اول در ارتدنسي، گاهي در مي يابيم كه اندازه دندانها به ميزان كمي در طرف چپ و راست تفاوت دارند.
هدف: مطالعه حاضر با هدف اندازه گيري پهناي مزيوديستال و بررسي قرينگي تك تك دندانها در فك بالا و پايين و نيز مقايسه آنها در طرف چپ و راست فكين با يكديگردر افراد با اكلوژن نرمال و به تفكيك جنس انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، ۶۰ دانش آموز (۳۰ پسر و ۳۰ دختر) با اكلوژن نرمال كه در رده سني ۱۶ تا ۱۸ سال بودند، انتخاب شدند. ميانگين سني اين افراد ۳/۱۷ سال بود. اين افراد از دبيرستانهاي مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر مشهد و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. پس از اندازه گيري عرض مزيوديستالي ۱۴۴۰ دندان، از مولر اول يك طرف تا ديستال مولر اول طرف ديگر در فك بالا و پايين بر روي قالب مطالعه، بررسيهاي آماري انجام گرديد. به منظور بررسي آماري دو گروه دختران و پسران به طور جداگانه از آزمون آماري Paired t و براي مقايسه آنها با يكديگر از آزمون آماري Independent Sample t استفاده شد.
يافته ها: مقايسه دندانهاي چپ و راست در كل افراد در فك بالا نشانگر كوچكتر بودن ميانگين هر يك از دندانهاي راست از ميانگين قرينه خود در طرف چپ در همان فك بود؛ به استثناي دندان پرمولر دوم كه در طرف راست بزرگتر از طرف چپ بود؛ ولي اختلاف در هيچ يك از دندانها معني دار نبود. در فك پايين ميانگين عرض مزيوديستالي دندانهاي راست بزرگتر از دندان قرينه خود در طرف چپ بود؛ به استثناي دندانهاي كانين و پرمولر دوم كه در طرف راست كوچكتر از طرف چپ بودند؛ البته اختلاف در هيچ يك از دندانها معني دار نبود. مقايسه عرض مزيوديستالي تك تك دندانهاي فك بالا و نيز تك تك دندانهاي فك پايين نشانگر بزرگتر بودن دندانهاي پسران بود؛ در برخي دندانها، بخصوص مولرها و كانين ها، تفاوت معني دار بود.
نتيجه گيري: طبق نتايج اين مطالعه، عرض مزيوديستالي دندانها در طرف چپ و راست داراي تفاوت مختصري در فك بالا و پايين مي باشد. در فك بالا بيشتر دندانها در طرف راست كوچكتر از طرف چپ و در فك پايين در طرف راست بزرگتر از طرف چپ بودند؛ بنابراين عدم تقارن دنداني در هر دو فك در طرف چپ و راست برعكس يكديگر بود. در مقايسه بين دختران و پسران پهناي تك تك دندانها در پسران بزرگتر از دختران و در بعضي دندانها بخصوص كانين ها و اولين مولرها تفاوت بارز بود؛ بنابراين دندانها در طرف راست و چپ تفاوت مختصري دارند كه در درمان ارتدنسي مي بايست مد نظر قرار گيرد.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است