۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله مقايسه نتايج N.S.T. (آزمون بدون استرس) با شمارش حركت جنين توسط مادر و محقق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۰ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۶ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج N.S.T. (آزمون بدون استرس) با شمارش حركت جنين توسط مادر و محقق
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شمارش حركت جنين
مقاله آزمون بدون استرس
مقاله ارزش پيشگويي مثبت
مقاله ارزش پيشگويي منفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيرومنش شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: رييس مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرگ جنين قبل از زايمان يك مشكل جدي به شمار مي‌آيد.آزمون بدون استرس(NST:Non Stress Test) 
يك روش پذيرفته شده در تمام دنيا است.اين روش گران و نيازمند داشتن تجربه است.روش شمارش حركت جنين توسط بيمار و پزشك روش ساده و در دسترس است،اين مطالعه در قالب يك مطالعه توصيفي- تحليلي در بيمارستان ميرزا كوچك خان انجام شد و هدف،ارزيابي ارتباط ميان شمارش حركت مشاهده شده توسط بيماران يا محقق با آزمون NST است.
از اسفند ۱۳۷۶ تا شهريور ۱۳۷۷،۱۵۰ بيمار با سن حاملگي بيش از۳۲ هفته كه نيازمند ارزيابي سلامت جنين بودند انتخاب شدند.ارزيابي سلامت جنين شامل ۳ روش بدون اطلاع از نتايج يكديگر انجام شده است.از بيمار خواسته مي‌شد حركات جنين را روي چارت شمارش حركت(زمان لازم براي ۱۰ حركت) ثبت كند.روز بعد محقق تعداد حركات جنين را در يك دوره ۱۰ دقيقه‌‌اي ثبت مي‌كرد و سپس آزمون بدون استرس انجام مي‌شد.
نتايج نشان داد كه بهترين ارتباط بين شمارش حركت جنين توسط پژوهشگر باReactive NSTوقتي بود كه ۲ يا بيشتر حركت جنين در ۱۰ دقيقه ثبت شده بود.(P=0.000)
همين‌طور بهترين ارتباط بين شمارش حركت جنين توسط مادر با
Reactive NST وقتي بود كه ۱۰ حركت جنين در ۲ ساعت ثبت مي‌شد.(P=0.000)
ارزش پيشگويي منفي از ۹۸-۹۷ درصد است.يعني اگر شمارش حركت جنين توسط هر دو خوب در نظر گرفته  شود،نتيجه
Reactive NST خواهد بود. ارزش پيشگويي مثبت از ۵۶-۳۲ درصد است.يعني اگر شمارش حركت جنين توسط هر دو كم باشد،تنها ۵۶-۳۲ درصد بيماران Reactive NST Nonخواهند داشت.
نتايج اين مطالعه سودمندي شمارش حركت جنين توسط بيمار يا محقق را به عنوان يك روش مؤثر غربالگيري براي سلامت جنين،بخصوص در مناطقي كه آزمون بدون استرس در دسترس نيست،پيشنهاد مي‌كند.

© حقوق سایت محفوظ است