۱۳۹۵-۰۱-۰۶

مقاله مقايسه ناگويي خلقي، تکانشگري و فعال سازي و بازداري رفتاري در دانشجويان داراي نشانه هاي اختلال شخصيت وسواسي – جبري و پارانوئيد و بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسي باليني از صفحه ۵۵ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه ناگويي خلقي، تکانشگري و فعال سازي و بازداري رفتاري در دانشجويان داراي نشانه هاي اختلال شخصيت وسواسي – جبري و پارانوئيد و بهنجار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال شخصيت وسواسي – جبري
مقاله اختلال شخصيت پارانوئيد
مقاله ناگويي خلقي
مقاله تکانشگري
مقاله فعال سازي و بازداري رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقايسه ناگويي خلقي، تکانشگري و فعال سازي و بازداري رفتاري در دانشجويان داراي نشانه هاي اختلال شخصيت وسواسي – جبري، پارانوئيد و بهنجار مي باشد.
روش: جامعه آماري اين تحقيق شامل تمامي دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي در سال تحصيلي ۹۱-۱۳۹۰ (۸۳۴۴ نفر) مي باشد. در مرحله اول براي شناسايي دانشجويان داراي نشانه هاي اختلال شخصيت وسواسي – جبري و پارانوئيد، ۳۶۸ نفر از دانشجويان به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند و پرسشنامه باليني چند محوري ميلون-III روي آنها اجرا شد و در مرحله دوم با توجه به اينکه تحقيق حاضر علي – مقايسه اي مي باشد، براي هر زير گروه از دانشجويان داراي نشانه هاي اختلال شخصيت وسواسي – جبري، پارانوئيد و بهنجار ۲۵ نفر انتخاب و پرسشنامه ناگويي خلقي تورنتو، پرسشنامه تکانشگري بارات و پرسشنامه شخصيتي گري – ويلسون روي هر سه گروه اجرا گرديد. داده ها به کمک تحليل واريانس چند متغيره تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميانگين نمرات ناگويي خلقي، تکانشگري و بازداري رفتاري در دانشجويان داراي نشانه هاي اختلال شخصيت پارانوئيد بيشتر از دانشجويان داراي نشانه هاي اختلال شخصيت وسواسي – جبري و بهنجار است؛ در حالي که ميانگين نمرات فعال سازي رفتاري در دانشجويان داراي نشانه هاي اختلال شخصيت وسواسي – جبري بيشتر از دانشجويان داراي نشانه هاي اختلال شخصيت پارانوئيد و بهنجار است.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان دهنده اهميت نقش ناگويي خلقي، تکانشگري و فعال سازي و بازداري رفتاري در درک و فهم بهتر آسيب شناسي اختلالات شخصيتي وسواسي – جبري و پارانوئيد است.

© حقوق سایت محفوظ است