۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله مقايسه ميزان پاكسازي سه نوع سيستم Reciprocal ،Rotary و Vertical در آماده ‌سازي كانال ريشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۶۲ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان پاكسازي سه نوع سيستم Reciprocal ،Rotary و Vertical در آماده ‌سازي كانال ريشه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تميز كردن ‌و شكل ‌دهي
مقاله فايل ‌هاي NiTi
مقاله وسايل Reciprocal ،Rotary و Vertical

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ‌ رضايي محمدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: آشفته يزدي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: عشق يار نصرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه سيدبابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: در درمان ريشه، تميز كردن و شكل دادن كانال از اهميت ويژه اي برخوردار است و جهت موفقيت در آن رعايت اصول Shilder الزامي است. از سوي ديگر رعايت اين اصول توسط فايل هاي Stainless Steel و به روش دستي مشكل و وقت گير است، در فناوري نوين براي رفع اين مشكلات تسهيلات جديدي از جمله فايل هاي Nickel-Titanium (NiTi) و وسايل موتوري عرضه شده است.
هدف: مطالعه حاضر با مقايسه ميزان پاكسازي كانال ريشه بين سه وسيله ماشيني Rotary، Reciprocal و Vertical در شرايط In-vitro انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، از ۶۰ ريشه مزيال دندانهاي مولر اول و دوم فك پايين انسان استفاده شد. نمونه ها به صورت تصادفي به سه گروه تقسيم شدند. در هر نمونه يك كانال به عنوان شاهد و ديگري به عنوان نمونه مورد آزمايش منظور گرديد. در گروههاي Reciprocal و Vertical از فايل هاي NiTi دستي و در گروه Rotary از فايل هاي NiTi چرخشي استفاده شد. پس از اتمام پاكسازي كانال، مقاطع با فواصل ۳ و ۵ ميليمتري از آپكس آناتوميك تهيه شد؛ سپس مقاطع توسط ميكروسكوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفت. معيار ارزيابي بر اساس مقدار دبري باقيمانده در كانال كار شده، پره دنتين باقيمانده و ميزان صاف شدن ديواره هاي كانال كارشده نسبت به كانال شاهد بود. اطلاعات به دست آمده با استفده از آزمون غيرپارامتري Kruskal-Wallis تحليل گرديد.
يافته ها: بين ميزان پاكسازي در مقاطع ۳ و ۵ ميليمتري تمام گروهها، اختلاف معني داري وجود نداشت، اما تفاوت سرعت كاركرد، بين تمام گروهها معني دار و برتري به ترتيب مربوط به Rotary، Reciprocd و سپس Vertical بود.
نتيجه گيري: Rotary، Reciprocd و Vertical از نظر توانايي پاكسازي با يكديگر تفاوتي ندارند اما سرعت Rotary از Reciprocal و Vertical و Reciprocal از Vertical به طور قابل توجهي بيشتر است. بر همين اساس مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه Rotary نسبت به دو وسيله ديگر، در درمانهاي معمول كانال ريشه برتر مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است