۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مقايسه ميزان اثر بي‌حسي بين دو روش بلاك عصب دنداني تحتاني (Conventional & Akinosi) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان اثر بي‌حسي بين دو روش بلاك عصب دنداني تحتاني (Conventional & Akinosi)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصب آلوئولار تحتاني
مقاله بلاك فك پايين
مقاله بي ‌حسي موضعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفوآ يوشياهو
جناب آقای / سرکار خانم: عباس ‌زاده نقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه ميزان اثر بي‌حسي بين دو روش بلاك عصب دنداني تحتاني (روشConventional  و Akinosi) مقايسه شد. تعداد ۸۰ بيمار مراجعه‌كننده به بخش جراحي فك و صورت دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران جهت كشيدن دندانهاي خلفي فك پايين به طور تصادفي در دو گروه قرار گرفتند. بيماران انتخاب‌شده، در گروه سني
۱۵ تا ۶۰ سال قرار داشتند. به همه بيماران ۸/۱ ميلي‌ليتر محلول بي‌حسي ليدوكائين ۲% همراه با آدرنالين ۸۰۰۰۰/۱ تزريق شد. پس از تزريق به دو روش مورد مطالعه، موارد ميزان احساس درد به هنگام تزريق، آسپيراسيون مثبت، زمان شروع بي‌حسي، مدت زمان بي‌حسي، عمق بي‌حسي و ميزان بي‌حسي بافتهاي نرم مربوط به اعصاب حسي فك پايين مورد بررسي قرار گرفت و اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه جمع‌آوري گرديد. نتايج نشان داد كه ميزان احساس درد هنگام تزريق در تكنيك Conventional بيشتر است؛ همچنين بين دو تكنيك تفاوت معني‌داري وجود داشت. موارد آسپيراسيون مثبت در تكنيك Conventional بيشتر از Akinosi بود كه به ترتيب ۵/۱۲% و ۵% گزارش شد؛ ولي اختلاف بين آنها از نظر آماري معني‌دار نبود. بي‌حسي عصب Long Buccal در تكنيك Akinosi بيشتر بود (حدود ۷۵%) و در اين تحقيق اختلاف معني‌داري در بي‌حسي عصب، Long Buccal بين دو تكنيك مشاهده شد. اختلاف معني‌داري در ميزان عمق بي‌حسي بين دو تكنيك مشاهده نشد؛ همچنين ميزان موفقيت در تكنيك Conventional حدود ۵/۸۷% و در تكنيك Akinosi 80 بود و هيچ اختلاف معني‌داري بين دو تكنيك وجود نداشت. در اين تحقيق زمان شروع اثر بي‌حسي لب و زبان نيز بررسي شد. ميانگين زمان شروع بي‌حسي لب در تكنيك Conventional حدود ۳ دقيقه و در تكنيك ۴ Akinosi دقيقه گزارش شد ولي اختلاف معني‌داري بين دو تكنيك مشاهده نشد. در تكنيك Conventional شروع بي‌حسي زبان سريعتر بود و ميانگين زمان شروع بي‌حسي زبان بين دو تكنيك تفاوت معني‌داري را نشان داد؛ همچنين مدت‌زمان بي‌حسي لب و زبان نيز بررسي شد كه اختلاف معني‌داري بين دو تكنيك مشاهده نشد.

© حقوق سایت محفوظ است