۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله مقايسه مقاومت به شكست ترميم هاي كامل دندانهاي پرمولر اول فك بالا با استفاده از پست پيش ساخته در كانال باكال و پالاتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۷۹ در پژوهش در علوم پزشکي از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه مقاومت به شكست ترميم هاي كامل دندانهاي پرمولر اول فك بالا با استفاده از پست پيش ساخته در كانال باكال و پالاتال
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترميم كامل
مقاله پرمولر اول
مقاله كانال باكال و كانال پالاتال
مقاله پست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي‌ كاظم‌
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه. دندان پرمولر اول فک بالا داراي دو کانال باکال و پالاتال است که مي توان از هر دو براي گذراندن پست پيش ساخته استفاده نمود. در اين مطالعه تاثير انتخاب هر يک از دو کانال مذکور بر مقاومت به شکست ترميم کامل آمالگام مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است.
روشها. دندانهاي پرمولر اول فک بالا در دو گروه آماده شدند. در يک گروه پست پيش ساخته در کانال باکال و در گروه ديگر در کانال پالاتال سمان گرديد. کليه نمونه ها با آمالگام ترميم کامل گرديد و توسط دستگاه اينسترون، مقاومت به شکست آنها اندازه گيري شد و ميانگين مقاومت به شکست آنها مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت.
نتايج. نتايج اين بررسي نشان داد که انتخاب هر يک از دو کانال دندان مذکور براي گذراندن پست پيش ساخته از نظر آماري تفاوت معني داري در مقاومت به شکست ترميم ندارد در حالي که نحوه شکست دو گروه داراي تفاوت معني دار است (P<0.05).
بحث. از آنجا که تمام شکست ها در نمونه ها به صورت شکست ماده ترميمي (کاسپ پالاتال) بود، با توجه به مقدار تخريب نسج تاجي و کليه عوامل باليني مي توان گفت کانالي را که براي قرار دادن پست مناسب تر است، مي توان انتخاب کرد.

© حقوق سایت محفوظ است