۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله مقايسه مدت زماني بلوك حسي و حركتي ناشي از تزريق ساب آراكنوييد ليدوكايين ۵%، ليدوكايين ۵% و اپي نفرين، و ليدوكايين ۵% و دگزامتازون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۲ در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه ۵۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه مدت زماني بلوك حسي و حركتي ناشي از تزريق ساب آراكنوييد ليدوكايين ۵%، ليدوكايين ۵% و اپي نفرين، و ليدوكايين ۵% و دگزامتازون
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دگزامتازون اینتراتکال
مقاله ليدوكايين
مقاله بيهوشي اسپاينال
مقاله طول مدت بي حسي
مقاله طول مدت بي حركتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موافق علي
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: اقتصادي عراقي پيام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر كورتيكواستروييد در افزايش طول مدت اثر بي حس كننده هاي موضعي در اعصاب محيطي تاكنون مورد مطالعه قرارگرفته است. تزريق ساب آراكنوييد ليدوكايين %۵ ليدوكايين   %5و اپي نفرين، و ليدوكايين %۵ و انجام گرفته است.
۹۰ مرد ۲۰ تا۴۵ ساله با وضعيت فيزيكي كلاس ۱ و ۲ ASA ،مراجعه كننده به بيمارستان دكتر علي شريعتي در زمستان ۱۳۸۱ كه جهت انجام اعمال جراحي انتخابي تحت بيهوشي اسپاينال قرارگرفته و همگي آنها نياز به بي حسي كمتر از ۶۰ دقيقه و سطح حداكثر تا T6 داشتند، به يك كارآزمايي باليني دو سوكور وارد شدند. بيماران به صورت تصادفي در يكي از سه گروه ليدوكايين (۷۵ ميلي گرم، ليدوكايين اينتراتكال%۵  همراه با ۲ ميلي ليتر نرمال سالين)، ليدوكايين-اپي نفرين (۷۵ میلی گرم لیدوکایین اینتراتکال ۵% همراه با ۰٫۲ میلی گرم اپی نفرین و ۲ میلی لیتر نرمال سالین) و لیدوکایین – دگزامتازون ( ۷۵ میلی گرم لیدوکایین اینتراتکال ۵% همراه با ۸ میلی گرم دگزامتازون) قرار می گرفتند. پايين آمدن سطح بي حسي به اندازه ۴ سطح، پايان بلوك حسي در نظر گرفته شد. طول مدت بلوك حسي و حركتي، هيپوتانسيون، براديكاردي و تهوع و استفراغ و وقوع عوارض عصبي بررسي شدند.
ميانگين سن، وزن ASA همچنين زمان لازم براي شروع بلوك حسي و حركاتي و زمان لازم براي رسيدن به بالاترين سطح بلوك حسي و حركتي تفاوت معني داري نداشتند. طول مدت بلوك حسي و حركتي بين سه گروه اختلاف معني داري داشت و در گروه هاي ليدوكايين – اپي نفرين و ليدوكايين- دگزامتازون (به ترتيب ۸۲٫۱ و ۸۵٫۷ دقيقه در مقابل ۵۵٫۹ دقيقه براي بلوك حسي و ۱۱۲٫۸ و ۱۱۸٫۹ دقيقه در مقابل ۷۹٫۲ دقيقه براي بلوك حركتي،p<0.001). ميزان بروز تهوع و استفراق و تجويز ضد تهوع، موارد هيپوتانسيون و براديكاري كه نياز به درمان داشتند، بين سه گروه اختلاف معني داري نداشت .(p>0.05) هيچ موردي از عوارضي مانند عوارض عصبي يا ساير عوارض در هيچ يك از بيماران گزارش نشد.
اضافه كردن دگزامتازون به ليدوكايين اينتريكال، بدون آنكه ميزان بروز عوارض را افزايش دهد، موجب افزايش طول مدت بلوك حسي و حرکتی می شود.

© حقوق سایت محفوظ است