۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مقايسه كاربرد دو روش درماني فانكشنال و كلاس II الاستيك Edgewise در بيماران كلاس II اسكلتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۳۰ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه كاربرد دو روش درماني فانكشنال و كلاس II الاستيك Edgewise در بيماران كلاس II اسكلتال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دستگاه Edgewise
مقاله دستگاه Bionator
مقاله كلاس II اسكلتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلاميان لادن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دستگاههاي فانكشنال و ثابت در مطالعات بسياري جهت بررسي چگونگي نحوه عمل آنها در درمان ناهنجاريهاي كلاس II مورد مقايسه قرار گرفته‌اند. هدف از اين مطالعه مقايسه دو روش درماني دستگاه Bionator و ثابت Edgewise همراه با كلاس II الاستيك در بيماران كلاس II اسكلتال كه درمان آنها توأم با خارج كردن دندان نبوده است، بود. سفالوگرام لترال قبل و بعد از درمان ۳۰ بيمار ۱۳-۱۰ ساله ( ۱۶ دختر و ۱۴ پسر) داراي ناهنجاري كلاس II، Div 1 كه با دستگاه Edgewise و Bionator درمان شده بودند، بررسي شد. متغيرهاي IMPA, 1 to SN ANB, SNB, SNA، طول فك بالا و فك پايين، ارتفاع قدامي فوقاني صورت نسبت به قدامي تحتاني صورت، ميزان اورجت و اوربايت در هر گروه قبل و بعد از درمان اندازه گيري شد. جهت تحليل نتايج از آزمون آماري Paired t استفاده شد. بزرگنمايي اندازه‌هاي خطي محاسبه گرديد. تغييرات متغيرها در دو گروه مقايسه و معني‌دار بودن آنها با آزمون t  سنجيده شد. سن و جنس بيماران در دو گروه درماني تفاوت معني‌داري نداشت. در هر دو گروه افزايش SNB، طول فك پايين و IMPA وكاهش ۱to SN، ارتفاع قدامي فوقاني نسبت به ارتفاع قدامي تحتاني صورت، اوربايت و اورجت بعد از درمان از نظر آماري معني‌دار بود. مقايسه دو گروه قبل و بعد از درمان نشان داد كه  افزايش SNB، كاهش ANB ، اورجت و اوربايت در گروه Bionator بيش از گروه ثابت و از نظر آماري معني‌دار بود. كاهش نسبت ارتفاع قدامي فوقاني صورت نسبت به ارتفاع قدامي تحتاني صورت، افزايش IMPA و طول فك پايين در گروه Bionator بيشتر بود ولي تفاوتها از نظر آماري معني‌دار نبود. نتايج نشان داد كه در درمان ناهنجاري كلاس II بيشتر تغييرات در هر دو گروه دنداني بود.

© حقوق سایت محفوظ است