۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله مقايسه كارايي شش روش مختلف مسواك ‎زدن در برداشت پلاك ميكروبي دندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۶ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه كارايي شش روش مختلف مسواك ‎زدن در برداشت پلاك ميكروبي دندان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش مسواك‎ زدن
مقاله روش Bass
مقاله روش Roll
مقاله روش Charters
مقاله روش Modified Bass
مقاله روش Modified Stillman

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سقازاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: جهت برداشت پلاك ميكروبي از سطوح دنداني، تاكنون روشهاي مختلفي براي مسواك زدن ارايه شده است. توانايي اين روشها در برداشت پلاك ميكروبي و نيز زمان لازم براي آموزش، يادگيري و انجام آنها، مي تواند متفاوت باشد؛ ضمن اين كه كارايي هر يك از اين روشها ممكن است در طول زمان به دليل كاهش دقت عمل كننده در رعايت اصول آموخته شده، كاهش يابد؛ به همين دليل انتخاب موثرترين روش مسواك زدن مطلبي قابل بررسي است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف مقايسه كارايي شش روش رايج و پذيرفته شده مسواك زدن بلافاصله پس از آموزش و نيز پس از مدت ۱±۷ روز استفاده از هر روش، انجام شد؛ همچنين زمان لازم براي آموزش، يادگيري و كاربرد روشها مورد مقايسه قرار گرفت.
روش بررسي: اين تحقيق به صورت Single Blind Randomized Controlled Trial طراحي شد؛ ۱۵ نفر داوطلب از بين دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در مقطع علوم پايه، مورد مطالعه قرار گرفتند. روشهاي مسواك زدن مورد بررسي شامل روشهاي Roll، Bass، Charters (C)، Modified Stillman (MS) و Modified Bass به دو طريق (MB2, MB1) بود. تمام روشهاي مورد بررسي با ترتيب انتخاب تصادفي و طي شش دوره متوالي به هر شركت كننده آموزش داده شد. طي دوره نخست در جلسه اول پس از پاليش كامل دندانها، از شركت كننده درخواست شد به مدت ۷۲-۴۸ ساعت از تميزكردن دهان به هر نحوي خودداري نمايد. در جلسه دوم پس از ثبت پلاك ايندكس اولري، روش انتخاب شده آموزش داده شد و در پايان داوطلب دهان خود را به همان روش مسواك مي زد. مجددا ايندكس پلاك اولري ثبت گرديد. زمان لازم براي آموزش، يادگيري و استفاده از روش، تعيين و ثبت گرديد. در پايان از داوطلب خواسته شد كه به مدت ۱±۷ روز و روزي دو مرتبه به روش تازه آموخته شده، مسواك بزند. پس از اين مدت در جلسه سوم ايندكس پلاك اولري براي بار سوم ثبت گرديد و پس از پاليش مجدد دندانها دستور مجدد توقف هر گونه اقدام تميزكننده دندانها به مدت ۷۲-۴۸ ساعت داده شد. اين مدت به عنوان دوره Wash Out مرحله قبل و آماده سازي مرحله بعد در نظر گرفته شد؛ سپس دوره هاي بعد نيز با همين روند در جلسات اول تا سوم انجام گرفت. در نهايت ميزان پلاك ميكروبي در دندانهاي مختلف و سطوح مختلف دنداني، در اولين مرتبه استفاده و نيز پس از ۱±۷ روز استفاده از روشها مورد بررسي قرار گرفت؛ همچنين زمان لازم براي آموزش و استفاده از روشها نيز مقايسه شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از برنامه SPSS و بر اساس آناليز واريانس بلوك هاي كامل تصادفي تحليل گرديد.
يافته ها: از نظر تميزكردن همه سطوح دندانها، در كاربرد بلافاصله پس از آموزش، روش C نسبت به بقيه روشها بجز MB1 و روش MB1 نسبت به ديگر روشها بجز C كارايي بيشتري نشان دادند (P<0.05) ولي در اين مرحله اختلاف بين اين دو روش و نيز بين ديگر روشها معني دار نبود. پس از يك هفته استفاده از روشها، در كارايي روشهاي مختلف تفاوت معني دار مشاهده نگرديد؛ از نظر تميزكردن دندانهاي خلفي در كاربرد بلافاصله پس از آموزش، روش C از بقيه روشها بجز MB1 بطور معني داري كارايي بيشتري نشان داد (P<0.05). برتري روش MB1 نيز نسبت به برخي روشهاي ديگر معني دار بود (P<0.05) ولي بين روش C و MB1 تفاوت آماري معني داري مشاهده نشد. پس از يك هفته كاربرد نيز روش C نسبت به بقيه روشها بجز MB1 برتري معني دار آماري نشان داد (P<0.05) ولي اختلاف دو روش C و MB1 معني دار نبود. در اولين كاربرد روشها، كارايي روش C در تميزكردن دندانهاي قدامي بطور معني داري بيشتر از روشهاي MS، Bass و MB2 بود (P<0.05). روش MB1 نيز از اين نظر نسبت به روشهاي ديگر برتري معني داري نشان داد اما بين دو روش MB1 و C تفاوت آماري معني داري وجود نداشت. پس از يك هفته كاربرد روشها نيز، كارايي روشهاي مختلف در تميزكردن دندانهاي قدامي تفاوت آماري معني داري نشان نداد. از نظر زمان مورد نياز براي آموزش يادگيري و كاربرد، از نظر آماري روش C تنها از روشهاي Bass و Roll و نيز روش MBI فقط از روش Roll وقت گيرتر بوده اند؛ همچنين روش MB2 نيز از روشهاي Boss, Roll و MS به صورت معني داري وقت گيرتر بود (P<0.001).
نتيجه گيري: بر اساس تحقيق حاضر به نظر مي رسد با استفاده كامل و صحيح از روشها، از نظر برداشت پلاك ميكروبي روشهاي C و MB1 كه طي آن روشهاي Bass و Roll بطور مستقل ولي متوالي بكار مي رود، كارآمدتر از ساير روشها مي باشند ولي با گذشت زمان از كارايي روشها و اختلاف بين آنها كاسته مي شود كه به نظر مي رسد اين امر ناشي از كاهش دقت عمل كننده و عدم رعايت تمام جزييات روش باشد؛ همچنين هر چند زمان لازم براي روشهاي مختلف تفاوت دارد، ولي زمان لازم براي موثرترين روشها C) و (MB1 با يكديگر و با بيشتر روشهاي ديگر تفاوت معني دار نداشته است.

© حقوق سایت محفوظ است