۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله مقايسه كارآيي و عوارض زودرس قرص هاي پيشگيري از بارداري نوع ال دي با تري فازيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۴ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه كارآيي و عوارض زودرس قرص هاي پيشگيري از بارداري نوع ال دي با تري فازيك
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرص ال دي
مقاله تري فازيك
مقاله عوارض
مقاله اثربخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شريفيان عطار جميله
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دنيا بيش از ۷۰ ميليون خانم از قرص ضدبارداري استفاده مي کنند. بر اساس مطالعات قبلي، عوارضي مانند افزايش فشار خون، لکه بيني و … با نوع ال.دي گزارش شده است. برخي محققين معتقدند بدليل کمتر بودن دوز پروژستين در قرص هاي تري فازيک اثرات متابوليک ناخواسته ناشي از آنها نيز کمتر است. به نظر مي رسد تحقيقي به منظور مقايسه کارآيي و عوارض اين دو نوع قرص در يک کارآزمايي باليني راهگشاي خوبي جهت ارائه دهندگان خدمات بهداشتي باشد. نوع مطالعه کارآزمايي باليني، تصادفي و نمونه پژوهش ۴۸۲ نفر خانم ۴۹-۱۵ ساله مي باشند که در دو گروه (گروه اول مصرف کنندگان قرص پيشگيري از بارداري نوع ال.دي و گروه دوم نوع تري فازيک) قرار گرفتند. روش نمونه گيري به شيوه خوشه اي، تصادفي و مبتني بر هدف مي باشد. ابتدا از مراکز بهداشت شهر مشهد، ۲۶ مرکز بهداشت به صورت خوشه انتخاب و از هر مرکز ۲۰ خانم مراجعه کننده به مراکز بهداشتي متقاضي قرص با استفاده از جدول اعداد تصادفي انتخاب و يکي از دو نوع قرص تجويز شد. افراد مورد پژوهش براي مدت يک سال ماهانه مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمون مجذور کاي بين دو نوع قرص پيشگيري از بارداري از نظر ميزان تداوم مصرف، بروز حاملگي ناخواسته، افزايش فشار خون، لکه بيني و مشکلات گوارشي بر حسب سن و مدت زمان مصرف تفاوت معني داري را نشان نمي دهد، ولي بين بروز ملاسما و آکنه، افزايش وزن و مشکلات عصبي و خلقي و نوع قرص ارتباط معني داري وجود دارد و اين مشکلات در مصرف کنندگان قرص ال.دي بيشتر از قرص تري فازيک مي باشد. بررسي نتايج نشان داد بعد از يک سال پيگيري، ميزان رضايت مندي مصرف کنندگان قرص تري فازيک بيش از قرص ال. دي بوده و عوارض قرص هاي تري فازيک کمتر است. انجام تحقيق بيشتر براي بررسي عوارض ديررس اين دو نوع قرص توصيه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است