۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مقايسه فعاليت عضلات ماضغه و گيجگاهي به وسيله الكتروميوگرافي در بيماران كلاس III اسكلتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۴ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه فعاليت عضلات ماضغه و گيجگاهي به وسيله الكتروميوگرافي در بيماران كلاس III اسكلتي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الكتروميوگرافي
مقاله گيجگاهي
مقاله ماضغه
مقاله كلاس III

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاوري امير
جناب آقای / سرکار خانم: حسين ‌زاده نيك طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيقات الكتروميوگرافي در مورد فعاليت عضلات سالها مورد توجه محققين بوده است. سعي محققين در زمينه ارتدنسي در ميان ساير پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه، ارزيابي ارتباط بين فعاليت الكتروميوگرافي با روابط اكلوزالي و مورفولوژي كرانيوفاسيال بوده است تا در اين راستا تاثير فعاليت عضلات به عنوان يك عامل اتيولوژيك مورد بررسي قرار گيرد. هدف از اين تحقيق بررسي كمي فعاليت الكتروميوگرافيك عضلات گيجگاهي و ماضعه در مال اكلوژن كلاس III اسكلتي بود. در اين تحقيق ۲۶ بيمار مبتلا به مال اكلوژن كلاس ۹ III تا ۱۱ سال انتخاب شدند و در آنها فعاليت الكتروميوگرافيك عضلات گيجگاهي و ماضعه در حالتهاي استراحت، اكلوژن مركزي، Clenching، مضغ و بلع با ۲۰ كودك نرمال در همان محدوده سني مورد مقايسه قرار گرفتند؛ سپس وجود همبستگي آماري بين ۱۳ شاخص سفالومتري با فعاليت الكتروميوگرافي بررسي شد و جهت ارزيابي رابطه خطي آناليز رگرسيون انجام گرفت و نتايج زير حاصل شد:
۱- ميانگين دامنه فعاليت عضلات ماضغه و گيجگاهي در موقعيت استراحت، اكلوژن مركزي، مضغ و Clenching در نمونه هاي كلاس III بيشتر از گروه نرمال بود (P<0.05).
2- ميانگين ديوريشن فعاليت عضلات ماضغه و گيجگاهي در موقعيت استراحت و اكلوژن مركزي در گروه كلاس III بيشتر از گروه نرمال بود (P<0.05).
3- بر اساس آناليز رگرسيون رابطه خطي بين زاويه ANB و فعاليت عضله گيجگاهي در حالت استراحت و اكلوژن مركزي مشاهده شد. در ساير موارد اين ارتباط وجود نداشت.
نتايج اين مطالعه نشان داد كه اختلاف فعاليت عضله گيجگاهي در مال اكلوژن كلاس III نسبت به گروه نرمال در ارتباط با مرفولوژي اسكلتي صورت است؛ اما اين مطلب چنانكه در ساير پژوهشها آمده است، در مورد عضله ماضغه صادق نمي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است