۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله مقايسه عملکرد سلول هاي آزاد و تثبيت شده باسيلوس ليکني فورميس در توليد پروتئاز قليايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملکرد سلول هاي آزاد و تثبيت شده باسيلوس ليکني فورميس در توليد پروتئاز قليايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باسيلوس ليکني فرميس
مقاله پروتئاز قليايي
مقاله تثبيت سلول
مقاله آلژينات کلسيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدي كريم محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آذين مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي گرگري سيدلطيف
جناب آقای / سرکار خانم: سرشار ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پروتئازها گروه مهمي از آنزيم هاي صنعتي هستند که امروزه به طور گسترده اي در صنايع مختلف مانند صنايع شوينده، چرم، دارويي و غذايي مورد استفاده قرار مي گيرند. اين مطالعه با هدف تثبيت سلول هاي باسيلوس ليکني فرميس در گويچه هاي آلژينات کلسيم، بررسي اثر آن بر ميزان توليد پروتئاز قليايي و تاثير عوامل مختلف بر پايداري گويچه هاي انجام شد.
مواد و روش ها: در ابتدا سلول هاي زنده باسيلوس ليکني فرميس در داخل گويچه هاي آلژينات کلسيم تثبيت شدند. بيوکاتاليست هاي تثبيت شده به منظور توليد پروتئاز قليايي مورد استفاده قرار گرفتند. ميزان توليد پروتئاز قليايي در دو حالت تخمير توسط سلول هاي تثبيت شده و غوطه ور با يکديگر مقايسه شدند. تاثير ميزان پرشدگي سلولي در گويچه ها بر ميزان توليد آنزيم مورد مطالعه قرار گرفت pH و دماي اپتيمم فعاليت آنزيمي نيز تعيين گرديد. علاوه بر اين تاثير عواملي مانند pH، زمان عمل آوري بيدها و تيمار با گلوتارآلدئيد بر پايداري گويچه ها نيز بررسي گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه ميزان توليد و بهره وري پروتئاز قليايي در سلول هاي تثبيت شده نسبت به حالت آزاد به ترتيب ۷۴ و ۵۴ درصد افزايش نشان داد. در مورد ميزان پرشدگي گويچه ها نيز بهترين توليد در ميزان پرشدگي ۵ درصد به دست آمد.pH  و دماي اپتيمم فعاليت آنزيمي به ترتيب ۸ و ۶۵ درجه سانتي گراد تعيين گرديد. بيشترين پايداري گويچه ها توسط عمل آوري در ۷٫۴PH و زمان ماند يک ساعت در کلرور کلسيم مشاهده شد. تيمار گويچه ها با گلوتارآلدئيد نه تنها تاثيري بر افزايش پايداري شان نداشت بلکه کاهش پايداري را به دنبال داشت.
نتيجه گيري: استفاده از سلول هاي تثبيت شده باسيلوس ليکني فرميس در بيدهاي آلژينات کلسيم مي تواند موجب افزايش بهره وري توليد پروتئاز قليايي نسبت به روش سلول هاي آزاد شود. از طرفي عدم نياز به تهيه مکرر مايه تلقيح براي شروع هر تخمير بسته مي تواند منجر به کاهش هزينه هاي توليد آنزيم نيز گردد.

© حقوق سایت محفوظ است