۱۳۹۵-۰۵-۰۲

مقاله مقايسه عملکرد، اجزا عملکرد و انتقال مجدد مواد فتوسنتزي در ژنوتيپ هاي قديمي و جديد برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فن آوري توليدات گياهي (پژوهش كشاورزي) از صفحه ۲۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملکرد، اجزا عملکرد و انتقال مجدد مواد فتوسنتزي در ژنوتيپ هاي قديمي و جديد برنج
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله انتقال مجدد مواد فتوسنتزي
مقاله برنج
مقاله ژنوتيپ و عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي زرخوني رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: متقي سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي فر اميد
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي راد مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت تعيين مهم ترين اجزاي موثر بر عملکرد دانه برنج و سهم انتقال مجدد مواد فتوسنتزي از هر يک از بخش هاي اندام هوايي در عملکرد دانه، آزمايشي در سال زراعي ۸۴-۱۳۸۳ در موسسه تحقيقات برنج کشور، معاونت ماندران (آمل) با ده ژنوتيپ برنج در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. ژنوتيپ هاي مورد مطالعه شامل ۸ لاين اميد بخش و دو رقم به عنوان شاهد شامل فجر و ندا بود. در اين آزمايش صفاتي از قبيل وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه در واحد سطح و تعداد دانه پر در خوشه به عنوان اجزاي عملکرد و سهم انتقال مجدد مواد فتوسنتزي از هر يک از اندام هاي هوايي شامل ساقه، برگ پرچم و ساير برگ ها و همچنين شاخص سطح برگ در مرحله گل دهي مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که ژنوتيپ هاي برنج از نظر تمامي صفات مورد آزمون به استثناي وزن هزار دانه و درصد دانه پر، داراي اختلاف معني دار در سطح ۱ درصد بودند. در بين ژنوتيپ هاي مورد بررسي لاين ۱۰۶ بالاترين عملکرد دانه و لاين شماره ۱۰۴ کم ترين عملکرد دانه را به خود اختصاص داد. لاين ۱۰۶ در مقايسه با ژنوتيپ هاي ديگر داراي بالاترين ميانگين وزن هزار دانه و تعداد خوشه در واحد سطح، همچنين تعداد دانه در خوشه متعادل و درصد دانه پر بالايي بود. شاخص سطح برگ بالا در مرحله گل دهي در اين لاين همچنين موجب افزايش انتقال مجدد مواد در دوره پر شدن دانه شد. نتايج اين بررسي حاکي از آن است که وزن هزار دانه و تعداد خوشه در واحد سطح داراي همبستگي بالايي با عملکرد هستند و مي توان از آن ها در انتخاب ژنوتيپ برتر در جهت بهبود عملکرد دانه استفاده کرد.

© حقوق سایت محفوظ است