۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله مقايسه عملكرد تحصيلي، سلامت رواني و جسماني دانش آموزان پسر فاقد و واجد پدر با توجه به نقش تعديل كننده حمايت اجتماعي در پايه اول دبيرستانهاي شهرستان اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۰ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۶۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملكرد تحصيلي، سلامت رواني و جسماني دانش آموزان پسر فاقد و واجد پدر با توجه به نقش تعديل كننده حمايت اجتماعي در پايه اول دبيرستانهاي شهرستان اهواز
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملكرد تحصيلي
مقاله سلامت رواني
مقاله سلامت جسماني
مقاله فاقد پدر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيسي عبدالكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: نجاريان بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرج سيدفرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش مقايسه وضعيت سلامت رواني، سلامت جسماني و عملکرد تحصيلي دانش آموزان واجد و فاقد پدر پايه اول دبيرستانهاي شهرستان اهواز مي باشد. حجم نمونه در اين پژوهش شامل ۲۰۰ دانش آموز پسر (۱۰۰ دانش آموز فاقد پدر و ۱۰۰ دانش آموز واجد پدر) پايه اول دبيرستان است که به طور تصادفي از بين دبيرستانهاي نواحي ۴ گانه آموزش و پروش شهرستان اهواز انتخاب شده اند. ابزارهاي مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه حمايت اجتماعي (SSI)، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت، ماتريس پيش رونده ريون، فهرست تجديدنظر شده علائم رواني (SCL-90-R)، مقياس درجه بندي شدت بيماري، معدل پايان سال تحصيلي و پرسشنامه توصيفي آزمودني (محقق ساخته) مي باشند. نتايج تحقيق نشان داد که بين سلامت رواني، جسماني و عملکرد تحصيلي دانش آموزان فاقد و واجد پدر بدون در نظر گرفتن حمايت اجتماعي به عنوان متغير تعديل کننده تفاوت معني دار يافت نشد. اما نتايج نشان داد که بين دانش آموزان فاقد پدر و داراي حمايت اجتماعي بالا و آناني که داراي حمايت اجتماعي پائيني بودند از لحاظ سلامت رواني و عملکرد تحصيلي تفاوت معني دار يافت شد. 

© حقوق سایت محفوظ است