۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله مقايسه عزت نفس دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در حرکت از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه عزت نفس دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عزت نفس
مقاله كوپراسميت
مقاله دانشجو
مقاله ورزشكار و دانشگاه گرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورند محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، بررسي و مقايسه ميزان عزت نفس دانشجويان دختر ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان بوده است. به همين منظور، از روش نمونه گيري طبقه اي براي انتخاب نمونه آماري استفاده شد. آنگاه برگه مشخصات فردي و سياهه عزت نفس کوپراسميت به نمونه هاي ورزشکار به تعداد ۹۰ نفر و غير ورزشکار ۷۰ نفر ارائه و بعد از تکميل، گردآوري شد. پس از جمع آوري اطلاعات مورد نظر، از آمار توصيفي براي طبقه بندي داده ها در پارامتر هاي متناسب بهره برداري و از آمار استنباطي براي آزمون فرضيه ها با به کارگيري آزمون ANOVA استفاده شد که نتايج بدين ترتيب بود: بين عزت نفس دانشجويان دختر ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه گرگان، با اطمينان ۹۵ درصد اختلاف معني دار وجود داشت (P>0.05). بين عزت نفس دانشجويان دختر رشته هاي ورزشي انفرادي با گروهي دانشگاه گرگان، با اطمينان ۹۵ درصد اختلاف معني داري وجود نداشت (P>0.05). بين عزت نفس دانشجويان دختر بسکتباليست با واليباليست دانشگاه گرگان، با اطمينان ۹۵ درصد اختلاف معني داري وجود نداشتP>0.05) ). بنابراين نتايج تحقيق نشان مي دهد فعاليت هاي ورزشي توانايي ارتقاي سطح عزت نفس را خواهند داشت. 

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است