۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مقايسه طول بي دردي و تغييرات فشار خون در بلوك زين اسبي با ليدوكايين و بوپيواكايين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۱۳ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه طول بي دردي و تغييرات فشار خون در بلوك زين اسبي با ليدوكايين و بوپيواكايين
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي‏‏حسي زين اسبي
مقاله زمان بي دردي
مقاله بوپيواكايين
مقاله ليدوكايين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليجانپور ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي سيدمظفر
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم نيا علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: شربتداران وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بلوك زين اسبي در جراحي هاي آنوركتال و برخي از جراحي هاي ارولوژي و زنان موجب فراهم شدن شرايط مطلوب براي جراحي، بيدردي كافي و كاهش عوارض بيهوشي اسپاينال مي شود. در اين مطالعه به مقايسه طول بي دردي و تغييرات هموديناميك در بلوك زين اسبي با ليدوكايين (با طول اثر متوسط) و بوپيواكايين (با طول اثر زياد) پرداخته شده است.
مواد و روشها: در اين مطالعه تعداد ۵۱ بيمار ASA.Class. 1 (كلاس يك انجمن متخصصين بيهوشي آمريكا ) در محدوده سني ۶۵-۱۵ سال كه سابقه هيچگونه بيماري زمينه اي نداشتند، به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. همه بيماران قبل از شروع بلوك،  500 ccمحلول كريستالوييد دريافت كردند. بي حسي زين اسبي در گروه اول (۲۶ نفر) با ليدوكايين(۱ ml) %5  و گروه دوم (۲۵ نفر) با بوپيواكايين (۱ ml) %0.5 با سوزن شماره ۲۵، انجام شد. مدت زمان بيدردي، فشار خون سيستولي و دياستولي ۵ دقيقه قبل از بلوك (به عنوان پايه) و دقايق ۵، ۱۵، ۶۰ بعد از بلوك اندازه گيري و ثبت شد و سپس داده ها با هم مقايسه شدند.
يافته ها: در اين مطالعه فشار خون سيستولي در هر دو گروه بعد از انجام بلوك، افت داشته كه در گروه اول بسيار واضح تر و شديدتر از گروه دوم بود. اختلاف فشارخون سيستولي دو گروه، فقط در ۵ دقيقه اول معني دار بوده است (p=0.047). تغييرات فشارخون دياستولي در هر دو گروه با ثبات بيشتري همراه بوده و اختلاف آنها معني دار نبوده است. ميانگين مدت زمان بيدردي بعد از انجام بلوك در گروه ليدوكايين ۱۹۷٫۳ دقيقه و در گروه بوپيواكايين ۳۴۵٫۲ دقيقه مي باشد، كه اين اختلاف معني دار است (p<0.0001).
نتيجه گيري: طبق نتايج اين مطالعه ثبات فشارخون و بخصوص مدت زمان بيدردي در بيماراني كه بوپيواكايين دريافت كرده اند نسبت به ليدوكايين بيشتر است، لذا مي توان در بيهوشي بلوك زين اسبي به جاي ليدوكايين از بوپيواكايين استفاده كرد.

© حقوق سایت محفوظ است