۱۳۹۵-۰۳-۲۸

مقاله مقايسه طرح واره هاي ناسازگار اوليه و رفتارهاي مقابله اي اجتناب در مردان وابسته به مواد شبه افيوني و افراد بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۶۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه طرح واره هاي ناسازگار اوليه و رفتارهاي مقابله اي اجتناب در مردان وابسته به مواد شبه افيوني و افراد بهنجار
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهاي مقابله اي اجتناب
مقاله طرح واره هاي ناسازگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كاكاوند عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر تعيين و مقايسه طرح واره هاي ناسازگار اوليه و رفتارهاي مقابله اي اجتناب در مردان وابسته به مواد شبه افيوني و افراد بهنجار بود.
روش: روش پژوهش علي مقايسه اي (پس رويدادي) و جامعه آماري ۱۸۷ نفر از مراجعان سه کلينيک ترک اعتياد بود که وابستگي به مواد شبه افيوني داشتند. از ميان اين افراد، ۵۶ بيمار به صورت تصادفي انتخاب و طرح واره هاي ناسازگار اوليه و رفتارهاي مقابله اي اجتناب شان با ۵۶ نفر از افرادي که وابستگي به مواد نداشتند مقايسه شد. ابزار پژوهش پرسشنامه کوتاه طرح واره يانگ نسخه سوم، ۲۰۰۵ و پرسشنامه اجتناب يانگ – راي، ۱۹۹۴بود.
يافته ها: نتايج نشان داد که تفاوت طرح واره هاي ناسازگار اوليه در افراد وابسته به مواد و افراد بهنجار معني دار است و سبک هاي اجتنابي در افراد وابسته به مواد به طور معني داري بيشتر از افراد بهنجار است.
نتيجه گيري: طرحواره هاي ناسازگار اوليه مي تواند عامل زمينه ساز و آسيب زاي گرايش به سوء مصرف مواد باشد. از سوي ديگر چون افراد وابسته به مواد بيش از افراد بهنجار از رفتارهاي مقابله اي اجتناب استفاده مي کنند که رويه هايي ناسازگار براي رويارويي با مشکلاتند، مداخله در اين رفتارها ضروري به نظر مي رسد تا از اين طريق بتوان مانع تقويت طرح واره هاي ناسازگار اوليه شد و به فرد نيز براي تغيير آن ها کمک کرد.

© حقوق سایت محفوظ است