۱۳۹۵-۰۴-۱۳

مقاله مقايسه شيب کنديلي حاصل از رکورد داخل دهاني با تريسينگ راديوگرافي ترانس کرانيال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه شيب کنديلي حاصل از رکورد داخل دهاني با تريسينگ راديوگرافي ترانس کرانيال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنديل مفصلي
مقاله راديوگرافي
مقاله ثبت بايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي شعله
جناب آقای / سرکار خانم: اديبي صدف
جناب آقای / سرکار خانم: وجداني مهرو
جناب آقای / سرکار خانم: خالدي اميرعليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تعيين شيب کنديلي در دندان پزشکي باليني اهميت بسياري دارد. مقدار شيب کنديلي هر فرد مختص او مي باشد. عدم دقت در ثبت شيب کنديلي مي تواند در باز شدن دندان هاي خلفي مشکلاتي ايجاد کند و يا منجر به تداخلات اکلوژني متعدد شود. هدف اين پژوهش، بررسي رابطه بين شيب خلفي برجستگي مفصلي حاصل از راديوگرافي ترانس کرانيال، با اعداد به دست آمده توسط رکورد پيش گرايي به روش ثبت داخل دهاني بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه باليني تعداد ۳۰ بيمار (۱۳ مرد و ۱۷ زن) در محدوده سني ۴۰-۲۰ سال، که فاقد علايم و نشانه هاي اختلالات مفصل گيجگاهي- فکي بودند، انتخاب شدند. از اين بيماران نگاره هاي ترانس کرانيال براي سمت راست و چپ تهيه شد. حدود خارجي برجستگي مفصلي، حفره مفصلي و زايده خلفي مفصلي رسم و نقاط تحتاني برجستگي مفصلي و زايده خلفي مفصلي به ترتيب تحت عنوان Tb و Pt نام گذاري شدند. خط مماس بر شيب خلفي برجستگي مفصلي رسم گرديد و سپس زاويه خط مماس و Tb – Pt اندازه گيري شد. رکورد پيش گرايي توسط ماده پلي وينيل سايلوکسان تهيه گرديد. کست هاي هر بيمار در آرتيکولاتور دنار مارک II مانت و شيب کنديلي اندازه گيري شده و با مقادير راديوگرافي مقايسه گرديد. جهت بررسي آماري از ضريب همبستگي Pearson و آناليز مستقل t استفاده شد.(a= 0.05)
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار زاويه شيب خلفي برجستگي مفصلي توسط راديوگرافي در سمت راست ۵٫۷+۳۹٫۵، در سمت چپ ۵٫۴+۳۸٫۸ و ميانگين و انحراف معيار شيب کنديلي به دست آمده توسط ثبت داخل دهاني در سمت راست ۴٫۵+۲۹٫۴ و چپ ۴+۳۰٫۲ به دست آمد. ميزان شيب کنديلي حاصل از روش راديوگرافي با روش ثبت داخل دهاني همبستگي مستقيم خطي را نشان داد.(p value < 0.05)
نتيجه گيري: با توجه به محدوديت هاي اين مطالعه، براي بيماراني که ثبت شيب کنديلي به روش داخل دهاني مشکل است مي توان از راديوگرافي ترانس کرانيال به منظور تنظيم شيب کنديلي آرتيکولاتورها بهره برد. مطالعات بيشتر توصيه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است