۱۳۹۴-۱۲-۲۴

مقاله مقايسه شاخص هاي فاصله اي و مبتني بر کوادرات در تعيين الگوي پراکنش تاغ (منطقه سياه کوه يزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۴۷۵ تا ۴۸۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه شاخص هاي فاصله اي و مبتني بر کوادرات در تعيين الگوي پراکنش تاغ (منطقه سياه کوه يزد)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي پراکنش
مقاله تاغ
مقاله مناطق بياباني
مقاله تراکم
مقاله سياه کوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: طبري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ايران نژادپاريزي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اينکه مساحت قابل توجهي از بيابان هاي مرکزي کشور زير پوشش گونه هاي مختلف تاغ قرار دارد، هرگونه مطالعه در مورد اين گياهان مقاوم حائز اهميت زيادي است. در اين راستا دو نقطه از جنگل هاي تاغ، هر يک به مساحت ۳۰ هکتار انتخاب و از طريق اندازه گيري فاصله و آزيموت، موقعيت مکاني کليه پايه ها ثبت گرديد. با کمک نرم افزار ArcGIS نقشه موقعيت مکاني پايه ها ترسيم و در هر بخش ۳۵ قطعه نمونه ۱۰ آري به صورت تصادفي سيستماتيک پياده شد. مراکز اين قطعه ها به عنوان نقطه تصادفي براي بررسي روش هاي فاصله اي مد نظر قرار گرفت. شاخص هاي فاصله اي شامل ابرهارت، هينز، هاپکينز، جانسون زايمر، پيلو، هولگيت، نزديکترين همسايه و مربع تي (C) و شاخص هاي کوادراتي شامل موريسيتا، استاندارد شده موريسيتا، گرين، نسبت واريانس به ميانگين و لويد بودند. يافته هاي حاصل از پژوهش نشان دادند که در منطقه اول با توجه به شاخص هاي ابرهارت، هاينز، پيلو، موريسيتا،C ، نزديک ترين همسايه، پراکنش و موريسيتا الگو تصادفي و بر اساس شاخص جانسون زايمر کپه اي است. شاخص هاي گرين و لويد نيز الگو را تصادفي مايل به کپه اي نشان دادند. در منطقه دوم تمامي شاخص ها به استثناي شاخص هاي هاپکينز و جانسون زايمر الگو را کپه اي نشان دادند. از برآيند اين روش ها، الگوي پراکنش تاغ در منطقه سياه کوه از تصادفي مايل به کپه اي در مناطق هموار تا کپه اي در کوهپايه ها ارزيابي مي گردد. همچنين بهترين شاخص ها براي تعيين الگوي پراکنش تاغ مربع تي و هولگيت ارزيابي شدند. بين شاخص هاي مبتني بر کوادرات نيز شاخص موريسيتا بهتر از سايرين توانست الگوي پراکنش واقعي را تشخيص دهد.

© حقوق سایت محفوظ است