۱۳۹۵-۰۴-۲۴

مقاله مقايسه سه روش صحرايي اندازه گيري هدايت آبي اشباع در برخي خاک هاي ورتي سول و انتي سول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۱ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه سه روش صحرايي اندازه گيري هدايت آبي اشباع در برخي خاک هاي ورتي سول و انتي سول
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار افتان ساده سازي شده
مقاله بار ثابت چندگانه
مقاله نفوذسنج مکشي
مقاله هدايت آبي اشباع مزرعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي باصري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني دشتكي شجاع
جناب آقای / سرکار خانم: گيوي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: خداوردي لو حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: خليل مقدم بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدايت آبي اشباع مزرعه يکي از مهمترين خصوصيات فيزيکي خاک است که در تعيين سرعت نفوذ آب به خاک، طراحي سيستم هاي آبياري و زهکشي و ديگر فرايندهاي هيدرولوژيکي داراي اهميت است. هدف از اين پژوهش مقايسه هدايت آبي اشباع مزرعه، اندازه گيري شده به روش هاي بار افتان ساده سازي شده (SFH)، بار ثابت چندگانه (MCH) و نفوذسنج مکشي (TI) است. بدين منظور، هدايت آبي اشباع مزرعه در رطوبت هاي اوليه خشك و مرطوب، در برخي خاک هاي ورتي سول و انتي سول اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که در حالت رطوبت اوليه خشک خاك، به دليل جريان ترجيحي حاصل از باز بودن درز و ترک ها، اندازه گيري هدايت آبي اشباع مزرعه با استفاده از روش SFH و روش MCH امکان پذير نبود؛ درحالي که نفوذسنج مکشي با جلوگيري از جريان ترجيحي، امکان اندازه گيري اين پارامتر را فراهم کرد. در رطوبت اوليه مرطوب، مقادير اندازه گيري شده هدايت آبي اشباع مزرعه به روش هاي SFH و MCH بزرگتر از مقادير اندازه گيري شده آن به روش نفوذسنج مکشي بود. از ديگر سو، همبستگي بين هدايت آبي اشباع مزرعه اندازه گيري شده با استفاده از هر سه روش مثبت و معني دار بود. به طوري که بيشترين همبستگي بين روش بار ثابت چندگانه و روش بار افتان ساده سازي شده (۰٫۹۷=r) و کمترين همبستگي بين روش بار افتان ساده سازي شده و روش نفوذسنج مکشي (۰٫۷۳=r) به دست آمد. نتايج حاصل از تحليل آماري به دست آمده با استفاده از آزمون t نشان داد در رطوبت اوليه مرطوب، بين مقادير هدايت آبي اشباع مزرعه به دست آمده از سه روش اندازه گيري، درسطح احتمال ۵ درصد اختلاف معني داري وجود نداشت. با توجه به مزاياي روش بار افتان ساده سازي شده و نفوذسنج مکشي، مي توان آنها را به عنوان روشي مناسب در اندازه گيري هدايت آبي اشباع مزرعه در خاک هاي سنگين بافت توصيه کرد.

© حقوق سایت محفوظ است