۱۳۹۵-۰۳-۰۷

مقاله مقايسه سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه تهران و اعضاي کانون هاي فرهنگي و هنري دانشگاه هاي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه ۱۹۴ تا ۲۲۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه تهران و اعضاي کانون هاي فرهنگي و هنري دانشگاه هاي شهر تهران
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله کانون هاي فرهنگي و هنري
مقاله دانشجويان دانشگاه تهران
مقاله شبکه روابط
مقاله اعتماد
مقاله همياري
مقاله رفتارهاي مدني و رفتارهاي انحرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرشدي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: شيري حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح نظريه سرمايه اجتماعي تاملي مجدد در نقش و تاخير اجتماع و تشکل هاي جامعه محور در تحقق توسعه به ويژه توسعه پايدار و همه جانبه است. در اين چارچوب، مقاله حاضر تلاش دارد تا نقش کانون هاي فرهنگي و هنري دانشگاه هاي شهر تهران در تقويت سرمايه اجتماعي دانشجويان و تاثير آن در گسترش هنجارهاي مدني و کاهش رفتارهاي انحرافي در بين دانشجويان را مورد سنجش قرار دهد. براي سنجش مفهوم سرمايه اجتماعي از چارچوب نظري پاتنام استفاده شده است. در اين چارچوب شبکه روابط، اعتماد و همياري مولفه هاي اصلي سرمايه اجتماعي را تشکيل مي دهند. روش تحقيق در اين پژوهش روش پيمايش است که با استفاده از تکنيک پرسشنامه به اجرا درآمده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد در حالي که سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه تهران (به عنوان گروه کنترل) و فعالين کانون هاي فرهنگي و هنري دانشگاه هاي از حد متوسط تجاوز نمي کند اما سرمايه اجتماعي اعضاي کانون هاي فرهنگي و هنري بيشتر از سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه تهران است. نتايج همچنين بيانگر تاثير مستقيم سرمايه اجتماعي بر تقويت رفتارهاي مدني و کاهش رفتارهاي انحرافي است.

© حقوق سایت محفوظ است