۱۳۹۵-۰۴-۱۱

مقاله مقايسه سازگاري اجتماعي، هيجاني، تحصيلي و يادگيري خودتنظيمي در دانش آموزان با و بدون ناتواني يادگيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در ناتواني هاي يادگيري از صفحه ۴۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه سازگاري اجتماعي، هيجاني، تحصيلي و يادگيري خودتنظيمي در دانش آموزان با و بدون ناتواني يادگيري
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازگاري اجتماعي
مقاله سازگاري هيجاني
مقاله سازگاري تحصيلي
مقاله يادگيري خودتنظيمي
مقاله دانش آموز و ناتوان يادگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهد عادل
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه مقايسه سازگاري اجتماعي، هيجاني، تحصيلي و يادگيري خودتنظيمي در دانش آموزان با و بدون ناتواني يادگيري بود. اين پژوهش يک مطالعه مقايسه اي و از نوع مورد – شاهدي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانش آموزان پسر ۱۴ تا ۱۶ ساله با و بدون ناتواني يادگيري شهر اردبيل در سال تحصيلي ۹۱ – ۹۰ مي باشد. آزمودني هاي پژوهش شامل ۴۰ دانش آموز پسر ۱۴ – ۱۶ ساله مبتلا به ناتواني يادگيري شهر اردبيل بودند که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. و ۴۰ نفر از دانش آموزان عادي نيز به شيوه همتاسازي (بر اساس سن، رتبه فرزندي، وضعيت اقتصادي – اجتماعي) انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي سازگاري دانش آموزان و خودتنظيمي در يادگيري دانش آموزان استفاده شد. نتايج تحليل واريانس چند متغيري نشان داد که بين دو گروه از دانش آموزان در سازگاري اجتماعي، هيجاني، تحصيلي و يادگيري خودتنظيمي تفاوت معناداري وجود دارد. مي توان نتيجه گرفت که کودکان داراي ناتواني يادگيري نرخ بالاتري از مشکلات و سازگاري هاي اجتماعي، هيجاني و تحصيلي را دارند که اغلب در مدرسه ناديده گرفته مي شود. از سوي ديگر مديريت خودتنظيمي به عنوان يک عامل کليدي در موفقيت تحصيلي کودکان، نوجوانان و بزرگسالان نقش دارد.

© حقوق سایت محفوظ است