۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله مقايسه روش هاي مختلف رگرسيون دو متغيره در شناسايي رخساره هاي کويري بر اساس روابط مولفه هاي خاک با داده هاي ماهواره اي (مورد شناسي: پلاياي ابرکوه- استان يزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافيا و آمايش شهري – منطقه اي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه روش هاي مختلف رگرسيون دو متغيره در شناسايي رخساره هاي کويري بر اساس روابط مولفه هاي خاک با داده هاي ماهواره اي (مورد شناسي: پلاياي ابرکوه- استان يزد)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگرسيون دو متغيره
مقاله رخساره کويري
مقاله داده هاي ماهواره اي
مقاله مولفه هاي خاک
مقاله ASTER
مقاله پلاياي ابرکوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قضاوي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي خوسفي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: اختصاصي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدزين العابدين
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي خوسفي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده نفوتي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي روابط بين پارامترهاي مختلف خاک با داده هاي ماهواره اي گامي موثر در شناسايي و تفکيک رخساره هاي کويري است. در همين راستا، تحقيق حاضر با هدف بررسي روش هاي مختلف رگرسيون دو متغيره بر اساس روابط بين مولفه هاي مختلف خاک با داده هاي ماهواره اي سنجنده ASTER در شناسايي رخساره هاي پلاياي ابرکوه مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور ابتدا از خاک سطحي ۳۰ پروفيل در منطقه مطالعاتي برداشت و در آزمايشگاه مقادير EC، PH، درصد رطوبت اشباع و مقادير کاتيون ها و آنيون هاي مربوط به هر نمونه اندازه گيري گرديد. پس از انجام پردازش هاي لازم بر روي تصاوير ماهواره اي، با تعيين نقاط زميني بر روي تصاوير، ارزش پيکسل هاي نظير نقاط زميني در باندهاي مختلف استخراج گرديد. سپس رابطه بين داده هاي ماهواره اي و نتايج حاصل از آزمايش هاي خاک منطقه با استفاده از روش هاي مختلف رگرسيون دو متغيره خطي مورد ارزيابي قرار گرفت و دقت مدل ها با استفاده از فاکتورهايي نظير خطاي تخمين و تاييد، مجذور ميانگين مربعات خطا، ضريب همبستگي و ضريب کارايي مورد ارزيابي قرار گرفت. يافته هاي پژوهش بيانگر دست يابي به مدل هايي با ضريب همبستگي کمينه ۴۵ درصد، خطاي نسبي تخمين و تاييد بيشينه به ترتيب۲۴۷٫۴  و ۲۴۸۹٫۷، مجموع ميانگين مربعات خطاي کمتر و ضريب کارايي کمينه ۱۹ درصد مي باشد. همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد که هيچ گونه رابطه معني داري بين ميزان قليايي بودن و درصد رطوبت اشباع با داده هاي ماهواره اي در منطقه مطالعاتي وجود ندارد.

© حقوق سایت محفوظ است