۱۳۹۵-۰۴-۱۲

مقاله مقايسه رضايتمندي مادران از بعد اخلاقي مراقبت هاي ارائه شده در مراحل ليبر، زايمان و بعد از زايمان در بيمارستان هاي آموزشي و غيرآموزشي تبريز در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش و سلامت (JOURNAL OF RESEARCH AND HEALTH) از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه رضايتمندي مادران از بعد اخلاقي مراقبت هاي ارائه شده در مراحل ليبر، زايمان و بعد از زايمان در بيمارستان هاي آموزشي و غيرآموزشي تبريز در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بعد اخلاقي
مقاله رضايتمندي
مقاله زايمان طبيعي
مقاله مراقبت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقي زاده سميه
جناب آقای / سرکار خانم: صحتي شفايي فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: برزنجه عطري شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رضايتمندي از مراقبت ها يک معيار مهم براي سنجش کيفيت مراقبت هاي بهداشتي شناخته شده است. بخصوص رضايت مادر از مراقبت هاي فرآيند زايماني، عامل تعيين کننده اي در بهداشت رواني خانواده و جامعه مي باشد. هدف مطالعه حاضر مقايسه رضايتمندي مادران از بعد اخلاقي مراقبت هاي ارائه شده در مراحل ليبر، زايمان و بعد از زايمان مي باشد. اين پژوهش يک مطالعه توصيفي – مقايسه اي است و در آن ۲۷۰ نفر از مادراني که در بيمارستان هاي آموزشي (الزهراء، طالقاني) و غير آموزشي (۲۹ بهمن) تبريز زايمان کرده بودند مورد بررسي قرار گرفتند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه سنجش رضايتمندي مادران از مراقبت هاي زايمان (از زمان پذيرش در بيمارستان جهت انجام زايمان تا زمان ترخيص) استفاده گرديد. داده ها با استفاده از آماره هاي توصيفي و استنباطي در نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد. نتايج بررسي ميزان رضايتمندي مادران از بعد اخلاقي مراقبت ها نشان داد که در بيمارستان هاي آموزشي در طي مراحل ليبر، زايمان و بعد از زايمان به ترتيب ۵۲٫۵%، ۷۳٫۵% و ۷۳% مادران کاملا راضي و راضي بودند و در بيمارستان هاي غيرآموزشي در طي مراحل ليبر، زايمان و بعد از زايمان به ترتيب ۶۷٫۱%، %۸۰ و ۸۱٫۴% کاملا راضي و راضي بودند. تفاوت در رضايتمندي مادران در مراحل ليبر، زايمان و بعد از زايمان در بين بيمارستان هاي آموزشي و غيرآموزشي از لحاظ آماري معني دار بود (۰٫۰۰۱>P). به طور کلي، ميزان رضايتمندي مادران از بعد اخلاقي مراقبت ها در طول مرحله ليبر پايين بود که لزوم اقدامات مناسب جهت بهبود کيفيت حمايت اخلاقي از مادران را در طول اين مرحله مشخص مي کند. بهبود کيفيت حمايت هاي اخلاقي در اين مرحله ممکن است از طريق تشويق اعضاي تيم بهداشتي قابل دستيابي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است