۱۳۹۵-۰۲-۰۳

مقاله مقايسه راهبردهاي خود تنظيمي در ميان ورزشکاران مرد و زن رشته هاي انفرادي و گروهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي از صفحه ۸۳ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه راهبردهاي خود تنظيمي در ميان ورزشکاران مرد و زن رشته هاي انفرادي و گروهي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلق
مقاله استراتژي هاي خود تنظيمي
مقاله رقابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشتي دار محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طالب پور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، مقايسه ميزان استفاده و ميزان سودمندي حاصل از راهبردهاي خود تنظيمي در ميان ورزشکاران بود. جامعه آماري اين پژوهش را ۲۶۰ ورزشکار مرد و زن از استان هاي آذربايجان شرقي و غربي از رشته هاي مختلف گروهي و انفرادي تشکيل مي دهند که حداقل پنج سال سابقه ورزشي دارند. به همين منظور ۱۶۳ ورزشکار به صورت تصادفي ساده به عنوان گروه نمونه انتخاب شد. شرکت کنندگان پرسش نامه مقياس تنظيم احساسات (۲۰۰۷,Terry & et al) را تکميل کردند که شامل ۳۷ مورد از استراتژي تنظيم خلق (خستگي، خشم، افسردگي، سردرگمي، سرزندگي و تنش) بوده و ميزان استفاده و سودمندي اين استراتژي ها را مي سنجد. روايي صوري اين پرسش نامه توسط ۱۰ نفر از روان شناسان ورزشي تاييد شده است. پايايي پرسش نامه نيز از طريق مطالعه راهنما براي پايايي دروني سوالات روي تعداد ۱۰ پرسش نامه به دست آمد (P,R=0.76<0.05). از آمار توصيفي براي توصيف جمعيت نمونه و آمار استنباطي روش آزمون تحليل واريانس يکطرفه در سطح معني داري P<0.05 استفاده شد.
نتايج نشان داد که «دوش گرفتن» براي خستگي، «سخنان نيروزا» براي تنش، «عملي کردن احساس» براي سرزندگي، «اجتناب از عامل احساس» براي سر درگمي، «تنها بودن» براي خشم و «کنترل افکار به شکل مثبت» براي افسردگي بيشترين ميزان به کارگيري را داشتند. اثربخش ترين راهبردها براي هر بعد خلقي عبارت بودند از: «اجتناب از عامل احساس» براي خشم، افسردگي و سر درگمي با نسبت هاي متفاوت، «دوش گرفتن» براي خستگي، «کنترل افکار به شکل مثبت» براي تنش و «گوش دادن به موسيقي تند» براي سرزندگي. نتايج تحليل واريانس يک طرفه نشان داد که از لحاظ ميزان به کارگيري، در ابعاد خلقي خستگي و سردرگمي و از لحاظ ميزان سودمندي در ابعاد خلقي افسردگي، سرزندگي و تنش، تفاوت هاي معني داري بين گروه ها وجود دارد (P<0.05). با توجه به شناسايي استراتژي هاي موثر در تنظيم خلق مي توان گفت که افراد مي توانند خلق خود را کنترل کنند و خلق منحصرا عکس العملي به عوامل خارجي نيست. با توجه به رابطه بين خلق و عملکرد، بررسي تحقيقات بيشتر در اين زمينه پيشنهاد مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است