۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله مقايسه دو روش توموگرافي معمولي و راديوويزيوگرافي در ارزيابي قبل از جراحي براي ايمپلنت‌ هاي دنداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۶۸ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو روش توموگرافي معمولي و راديوويزيوگرافي در ارزيابي قبل از جراحي براي ايمپلنت‌ هاي دنداني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمپلنت
مقاله بررسي راديوگرافيك ايمپلنت
مقاله توموگرافي عادي
مقاله راديوگرافي ديجيتال
مقاله راديوويزيوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي پور احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرعلي‌ زاده ساندرا
جناب آقای / سرکار خانم: مسگر‌زاده ابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: راديوگرافي به عنوان ابزار اصلي بررسيهاي پيش از جراحي ايمپلنت محسوب مي شود. در حال حاضر از روش سي تي اسكن به عنوان دقيق ترين روش براي اين بررسيها به منظور مطالعه كيفيت و كميت استخوانهاي فكين استفاده مي شود. با اين حال در سالهاي اخير ميزان دوز دريافتي بيمار كه در روش سي تي اسكن نسبت به روشهاي عادي تا چندين برابر بيشتر است، ايده كاربرد دقيقتر روشهاي عادي و يا استفاده از روشهاي جديد با ميزان دوز پايين تر را تقويت نموده است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف مقايسه دقت روش توموگرافي عادي با روش داخل دهاني ديجيتال راديوويزيوگرافي (RVG) در اندازه گيري ارتفاع استخوان فك پايين انجام شد.
روش بررسي: در اين تحقيق كه از نوع بررسي آزمونها بود، اندازه فاصله لبه كرست آلوئول تا بوردر فوقاني فورامن منتال در ۱۶ مورد كه طرح درمان جراحي ايمپلنت در اين ناحيه داشتند، با روشهاي توموگرافي عادي و راديوويزيوگرافي تعيين گرديد.
براي تعيين ضريب بزرگنمايي نگاره هاي راديوگرافيك از Stent آكريلي با نشانه هاي سربي گوي مانند با قطر معلوم استفاده شد؛ سپس در مرحله جراحي فاصله ذكر شده توسط پروب بر روي استخوان فك بيمار به طور مستقيم اندازه گيري گرديد. براي بررسي سطح معني داري اختلاف بين يافته هاي راديوگرافي و استاندارد طلايي از آزمون توزيع دو جمله‎اي استفاده شد.
يافته ها: در اندازه هاي حاصل از روش RVG با روش بصري مستقيم اختلاف معني داري مشاهده شد (p<0.05)؛ اندازه هاي حاصل از روش توموگرافي نيز اختلاف معني داري با روش بصري در حين جراحي داشتند.
نتيجه گيري: در مقايسه دو روش توموگرافي و راديوويزيوگرافي براي اندازه گيري، به نظر مي رسد، روش راديوويزيوگرافي (RVG) نتايج دقيقتري داشته باشد.

© حقوق سایت محفوظ است