۱۳۹۵-۰۱-۲۴

مقاله مقايسه دامنه حرکتي و ثبات تنه در مردان فعال و غيرفعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه تحقيقات در علوم زيستي ورزشي از صفحه ۵۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه دامنه حرکتي و ثبات تنه در مردان فعال و غيرفعال
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ثبات مرکزي
مقاله انعطاف پذيري تنه
مقاله ورزش پرورش اندام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوركياني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي آزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صباغيان راد صفورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه مقايسه ثبات مرکزي و انعطاف پذيري تنه در ورزشکاران پرورش اندام با غير ورزشکاران مي باشد. بدين منظور ۶۰ نفر شامل (۳۰ ورزشکار پرورش اندام و ۳۰ نفر غيرورزشکار) از بين ورزشکاران پرورش اندام نخبه سالم و افراد غيرورزشکار سالم انتخاب شدند. براي اندازه گيري ثبات مرکزي (فلکسوري، اکستنسوري، جانبي) از آزمون هاي مک گيل استفاده گرديد همچنين انعطاف پذيري تنه در جهات فلکشن، اکستنشن، چرخش جانبي راست و چپ و فلکشن جانبي راست و چپ نيز بوسيله متر نواري اندازه گيري شدند. نتايج تحقيق حاضر نشان داد که زمان ثبات فلکسوري در گروه ورزشکاران پرورش اندام بطور معني داري کمتر از غيرورزشکاران بود (p=0.001). همچنين انعطاف پذيري تنه در جهات فلکشن (p=0.03) و اکستنشن (p=0.02) در گروه ورزشکاران پرورش اندام بطور معني داري کمتر از غيرورزشکاران بود، اما در بين دامنه حرکتي (فلکسوري به اکستنسوري، فلکشن جانبي راست به چپ و چرخش به راست و چپ) بين دو گروه تفاوت معني داري مشاهده نشد (p<0.05). يافته هاي مطالعه حاضر نشان داد که افراد ورزشکار پرورش اندام داراي ثبات مرکزي کمتري در جهت فلکسوري و انعطاف پذيري کمتري در جهات فلکشن و اکستنشن نسبت به غيرورزشکاران مي باشند که اين امر ممکن است اين ورزشکاران را مستعد آسيب ناحيه تنه در آينده سازد.

© حقوق سایت محفوظ است