۱۳۹۵-۰۲-۰۷

مقاله مقايسه خود واقعي، خود ايده آل و خود بايسته در نوجوانان با و بدون سابقه کيفري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت و خرداد ۱۳۹۴ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۱۴۴ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه خود واقعي، خود ايده آل و خود بايسته در نوجوانان با و بدون سابقه کيفري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بزهکار
مقاله خود
مقاله نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كثيري نيره
جناب آقای / سرکار خانم: علي دوستي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري سورشجاني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نوجوانان بنا به دلايل متعدد به عنوان يکي از اقشار آسيب پذير جامعه در معرض ابتلا به انوع عوارض و آسيب هاي اجتماعي هستند. اين مطالعه با هدف مقايسه بين خود واقعي، خود ايده آل و خود بايسته در نوجوانان با و بدون سابقه کيفري شهر اصفهان انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي در سال ۱۳۹۱، ۷۹ نفر از افراد ۱۸-۱۵ ساله مرکز اصلاح و تربيت و ۱۲۰ نفر از دانش آموزان بدون سابقه کيفري مشغول به تحصيل در دبيرستان هاي اصفهان بودند که از نظر سن با گروه اول همسان سازي شده بودند، مطالعه شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه هاي اطلاعات جمعيت شناختي و ۲۷ سوالي خودگسستگي بود. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون هاي آنکووا، آنووا، مجذور خي و تي مستقل تحليل شدند.
يافته ها: در گروه بزهکار ميانگين و انحراف معيار نمره خود واقعي ۶۳٫۰۸±۱۳٫۸۲، خود ايده آل ۸۰٫۹۷±۱۵٫۳۴، خود بايسته ۷۷±۱۴٫۱۴، تفاوت خود واقعي و ايده آل -۱۷٫۸۹±۱۸٫۱۷، تفاوت خودواقعي و بايسته -۱۳٫۹۲±۱۷٫۰۹ و در نوجوانان بدون سابقه، نمره خود واقعي ۷۳٫۶۳±۹٫۳۳، خود ايده آل ۷۹٫۳۵±۱۴٫۶۹، خود بايسته ۷۵٫۰۷±۱۵٫۵۶، تفاوت خود واقعي و ايده آل -۶٫۰۷±۱۵٫۱۷ و تفاوت خود واقعي و بايسته -۱٫۳۱±۱۶٫۳۳ بود. ميانگين نمره خود واقعي در گروه بدون سابقه به طور معني داري بالاتر بود (P<0.001) اما اختلاف ميانگين نمره خود بايسته (P=0.36) و خود ايده آل (P=0.45) در دو گروه معني دار نبود.
نتيجه گيري: نمره خود واقعي در نوجوانان با سابقه کيفري کمتر از نوجوانان بدون سابقه ارزيابي گرديد لذا برنامه ريزان آموزشي و اولياي مدارس بايستي رويکرد آموزشي متناسبي با توجه به خود واقعي براي حفاظت از نوجوانان در برابر رفتار بزهکارانه اتخاذ نمايند.

© حقوق سایت محفوظ است