۱۳۹۶-۰۷-۱۲

مقاله مقايسه خود – ارجاعي در سه ساختار عرضه خدمات درماني كاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در حكيم از صفحه ۲۴ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه خود – ارجاعي در سه ساختار عرضه خدمات درماني كاشان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار عرضه خدمات درماني
مقاله بيمه
مقاله اولين سطح تماس
مقاله خود – ارجاعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي نژاد سيدعلي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي نژاد مريم سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ساختار عرضه خدمات بهداشتي درماني و نوع پرداخت و دريافت هزينه، تاثير بسياري بر نوع مراجعه بيماران داشته و با توجه به هزينه هاي بالا براي عرضه خدمات درماني و محدوديت منابع در سازمان هاي بهداشتي درماني و ضرورت بررسي ها و مطالعه براي ارتقاي کارآمدي در بخش هاي درماني، اين مطالعه در سه ساختار عرضه خدمات درماني اجرا گرديد.
روش کار: اين مطالعه از نوع توصيفي مقايسه اي است که در آن ۱۰۳۶ نفر از بيماران مراجعه کننده که تحت پوشش کميته امداد امام خميني، بيمه روستايي و گروه مراجعه آزاد که متصل به ساير روش هاي پرداخت هزينه هاي درماني بودند و براي دريافت خدمات درماني به مراکز دولتي و خصوصي مراجعه کرده به طور تصادفي انتخاب و تحت مطالعه قرار گرفتند. جهت کسب داده ها در رابطه با اهداف ويژه پژوهش و بررسي خود – ارجاعي بيماران در سه ساختار بسته کميته امام، نيمه بسته بيمه روستايي و مراجعه آزاد بيماران از روش مصاحبه و پرسشنامه کتبي استفاده شد. همچنين نظرات بيماران در مورد علل خود – ارجاعي بررسي گرديد. داده هاي بدست آمده با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که خود – ارجاعي در سيستم ارجاع بسته کميته امام، سيستم نيمه بسته بيمه روستايي و سيستم آزاد مراجعه به ترتيب ۶٫۸ درصد، ۲۹٫۷ درصد و ۷۵٫۵ درصد بوده است. همچنين در اين مطالعه نشان داده شد که به نظر بيماران بيش از ۵۰ درصد موارد عامل خود – ارجاعي ها مهارت بيشتر پزشک متخصص و ۴۲ درصد آن مربوط به تلف شدن وقت براي رفتن از پزشک عمومي به متخصص بوده است.
نتيجه گيري: ميزان بالاي خود – ارجاعي در ساختار آزاد بيمه نشان مي دهد که ضرورت بازنگري و طراحي يک ساختار کارآمد و اثر بخش در سيستم عرضه خدمات درماني امري لازم و ضروري است.

© حقوق سایت محفوظ است