۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله مقايسه تاثير كپسول مفناميك اسيد و زيره بر شدت قاعدگي دردناك اوليه دختران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۰ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۴ تا ۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير كپسول مفناميك اسيد و زيره بر شدت قاعدگي دردناك اوليه دختران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاعدگي دردناك
مقاله زيره
مقاله مفناميك اسيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شريفيان جمال
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قاعدگي دردناک اوليه بدون پاتولوژي لگني در ۵۰ درصد زنان وجود دارد. عوارض جانبي داروهاي رايج در درمان قاعدگي دردناک، سبب شد تا تحقيقي به منظور مقايسه تاثير کپسول مفناميک اسيد و زيره، بر شدت قاعدگي دردناک اوليه در دختران دبيرستانهاي شهر مشهد انجام دهيم. پژوهش حاضر از نوع کارآزمايي باليني تصادفي است و تعداد ۵۰۰ نفر از دانش آموزان مجرد ۱۸-۱۴ ساله دبيرستاني، مبتلا به درد قاعدگي، در ۴ ناحيه شهر مشهد، در ۵ گروه ۱۰۰ نفري تقسيم گرديدند. روش سنجش درد به وسيله جدول شدت درد قاعدگي، طبق سيستم معيار چند بعدي گفتاري به ۴ درجه صفر، يک، دو و سه تقسيم بندي شده است. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمونهاي آماري مجذور کاي، آناليز واريانس، آناليز واريانس يک طرفه، آزمون توکي، آناليز کوواريانس و تي زوج شده استفاده شد. نتايج حاصل از تحقيق حاکي از آن است که مصرف کپسول زيره در گروههاي مختلف باعث کاهش درد قاعدگي شده است. در بين گروههاي مصرف کننده زيره، دوز هر ۸ ساعت ۲ عدد، کمترين شدت درد را داشته اند که تقريبا معادل کپسول مفناميک اسيد هر ۸ ساعت يک عدد بوده است. همچنين بين شدت درد قاعدگي در سيکل صفر در گروه هاي مورد مطالعه تفاوت معني داري وجود دارد و بين کاهش شدت درد قاعدگي در سيکل اول و دوم نسبت به سيکل صفر (سيکل قبل از استفاده از دارو) بر حسب گروه ها تفاوت معني داري وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است