۱۳۹۵-۰۱-۰۹

مقاله مقايسه تاثير سه نوع قطره آهن بر سختي سطح دندان شيري در محيط پوسيدگي زاي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير سه نوع قطره آهن بر سختي سطح دندان شيري در محيط پوسيدگي زاي مصنوعي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطره آهن
مقاله آنمي
مقاله فقر آهن
مقاله ميکروهاردنس
مقاله دندان شيري
مقاله محيط کشت پوسيدگي زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندريان طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي فر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حكمت فر سميه
جناب آقای / سرکار خانم: تمدن علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کم خوني ناشي از فقر آهن يکي از شايع ترين انواع آنمي در دوران کودکي است. بر اساس نتايج سازمان بهداشت جهاني در سال ۲۰۰۱ حدود ۵ بيليون نفر از مردم در سطح جهان از آنمي فقر آهن رنج مي برند. علاوه بر تاثير کمبود آهن در ايجاد کم خوني، کاهش اين ماده معدني تاثيرات منفي بر تکامل جسمي و ذهني کودکان و نوجوانان دارد. در مطالعات دلائل متعددي به عنوان علل دريافت ناکافي مکمل آهن ذکر شده که از جمله آنها مي توان به ايجاد تغييرات در دندان هاي شيري اشاره کرد. با توجه به اهميت مصرف قطره آهن، هدف از اين مطالعه آزمايشگاهي بررسي تغييرات ميزان سختي دندان هاي شيري بدنبال مصرف سه نوع قطره آهن مي باشد.
مواد و روشها: در مطالعه تجربي – آزمايشگاهي حاضر تعداد ۹۰ دندان قدامي شيري سالم به ۶ گروه تقسيم شده، پس از آماده سازي در محيط هاي کشت پوسيدگي زا قرار گرفتند. در ۴ گروه از محيط ها انواع ترکيبات فروس سولفات اضافه شد و دو گروه ديگر به عنوان کنترل مثبت و منفي در نظر گرفته شدند. پس از گذشت ۱۴ روز نمونه ها از محيط کشت خارج و با تهيه برش لبيولينگوالي و پاليش، ميکروهاردنس بر روي مينا و عاج مورد سنجش قرار گرفت. ميانگين داده هاي بدست آمده از اندازه گيري ميکروهاردنس ۱۵ نمونه در هر گروه ثبت شد. براي مقايسه داده ها از آزمون ANOVA و مقايسه چندگانه توسط تست LSD استفاده شد.
يافته ها: در مقايسه ميکروهاردنس مينا در ۶ گروه مورد مطالعه از لحاظ آماري تفاوت معني داري وجود نداشت. بين ميانگين درجه سختي عاج در سه عمق مورد مطالعه اختلاف معني دار آماري مشاهده شد. ميزان ميکروهاردنس عاج به ترتيب در زير ناحيه اتصال مينا و عاج، در  Mm 250ناحيه اتصال مينا و عاج و در  Mm 450ناحيه اتصال مينا و عاج عبارت بودند از: گروه اول ۶۸٫۷۵±۱۱٫۸۶ – ۶۷٫۷۵±۸٫۷۵ – ۶۸٫۷۲±۱۰٫۰۰، گروه دوم ۶۹٫۲۹±۸٫۰۱ – ۷۳٫۰۶±۹٫۳۶ – ۶۹٫۲۲±۱۲٫۴۶، گروه سوم ۶۹٫۶۴±۱۰٫۱۵ – ۶۴٫۶۳±۱۰٫۶۴ – ۶۸٫۵۳۳±۱۲٫۲۷، گروه چهارم ۷۰٫۸۸±۱۷٫۶۰ – ۷۱٫۶۸±۱۶٫۰۱ – ۸۳٫۰۳۳±۱۱٫۲۲، گروه پنجم ۶۵٫۴۹±۱۱٫۲۰ – ۶۳٫۵۲±۱۴٫۴۶ – ۶۰٫۰۸۰±۹٫۸۳، گروه ششم ۸۵٫۰۴±۲۶٫۵۶ – ۸۸٫۶۲±۲۰٫۴۷ – ۹۱٫۹۱±۴۳٫۷۶٫ (هر سه مورد P=0.001). در مقايسه دو به دوي گروه ها مشخص شد که اين اختلاف به تفاوت آماري معني دار بين گروه ۶ با ساير گروه ها مربوط مي باشد و گروه ها ديگر از لحاظ آماري اختلاف معني داري ندارند.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه به نظر مي رسد که مصرف مکمل هاي آهن تاثيري بر دمينراليزاسيون ساختار دندان ندارد.

© حقوق سایت محفوظ است