۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله مقايسه تاثير دو روش آموزش مستقيم بر مهارت و رفتار مادران در زمينه انجام خودآزمايي پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۷۹ در طب جنوب از صفحه ۹۴ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير دو روش آموزش مستقيم بر مهارت و رفتار مادران در زمينه انجام خودآزمايي پستان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خود آزمايي
مقاله پستان
مقاله آموزش
مقاله مهارت
مقاله رفتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي فر مريم
جناب آقای / سرکار خانم: غفاريان شيرازي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خود آزمايي پستان يک روش مطمئن در تشخيص زودرس سرطان پستان است و بايستي به عنوان يک عادت و رفتار در ميان زنان مورد توجه قرار گيرد. اين بررسي به منظور مقايسه تاثير دو روش آموزشي بر مهارت و رفتار مادران شهرستان بوشهر انجام گرفته که در طي آن با استفاده از نمونه گيري تصادفي، تعداد ۴۰ نفر از مادران دختران يک مرکز پيش دانشگاهي شهر بوشهر به عنوان نمونه انتخاب و به دو گروه ۲۰ نفري تقسيم شدند. پس از انجام آزمون اوليه، گروه اول توسط دختران آموزش ديده خود و گروه دوم، توسط مربي، تحت تعليم خودآزمايي پستان (BSE) قرار گرفتند. سپس مهارت کسب شده در ارتباط با نحوه انجام BSE توسط چک ليست بررسي شد و پس از سه ماه پيگيري رفتار دو گروه توسط پرسشنامه مورد ارزيابي قرار گرفت. ميانگين نمره گروه اول (آموزش توسط دختران ۶۷٫۸۵±۱۳٫۸) با گروه دوم (آموزش به مادران؛ ۵۲٫۱۴ ± ۲۲٫۴) در زمينه کسب مهارت اختلاف داشت (p<0.05). همچنين، مادران گروه اول، معاينه را در طي سه ماه پيگيري، بصورت مداوم تر و منظم تر از مادران گروه دوم انجام داده بودند (p<0.01). بنابراين با استفاده از دانش آموزان دختر در آموزش BSE مي توان به دو هدف عمده دست يافت: درگيري نيروي عمده موجود در مدارس در انتقال مطالب بهداشتي و افزايش انتقال و تداوم انجام خود آزمائي پستان در ميان مادران.

© حقوق سایت محفوظ است