۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مقايسه بهداشت رواني زنان ورزشكار رشته هاي انفرادي و گروهي شركت كننده در پنجمين المپياد ورزشي دانشجويان سراسر كشور _ تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه بهداشت رواني زنان ورزشكار رشته هاي انفرادي و گروهي شركت كننده در پنجمين المپياد ورزشي دانشجويان سراسر كشور _ تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان
مقاله بهداشت رواني
مقاله ورزشكار
مقاله انفرادي
مقاله گروهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش پريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق ، مقايسه بهداشت رواني زنان ورزشکار رشته هاي انفرادي و گروهي شرکت کننده در پنجمين المپياد ورزشي دانشجويان سراسر کشور بود که در تهران برگزار شد. بررسي رابطه بهداشت رواني زنان ورزشکار رشته هاي انفرادي و گروهي با مدت استفاده از خوابگاه، مدت عضويت در تيم هاي ورزشي و تعداد جلسات تمرين هفتگي از اهداف اين تحقيق به شمار مي آمد. جامعه آماري اين تحقيق را ۶۱۳ نفر از ورزشکاران رشته هاي انفرادي و ۶۹۶ نفر از ورزشکاران رشته هاي گروهي تشکيل داد. از ميان ورزشکاران رشته هاي انفرادي ۱۵۰ نفر و همين تعداد از ميان ورزشکاران رشته هاي گروهي به طور تصادفي به عنوان نمونه هاي تحقيق انتخاب شدند. سپس پرسشنامه بهداشت رواني  SCL 90Rکه داراي ۱۰ مقياس فرعي و ۹۰ سوال بود بين ورزشکاران توزيع شد و پس از جمع آوري، مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. پايايي و اعتبار اين پرسشنامه در تحقيقات مختلف با موفقيت آزمايش شد. نتايج تحقيق نشان داد که از نظر بهداشت رواني بين ورزشکاران رشته هاي انفرادي و گروهي اختلاف معني داري وجود دارد. مقايسه ميانگين ها نشان داد که ورزشکاران رشته بسکتبال نسبت به ورزشکاران رشته هندبال بهداشت رواني مطلوب تري دارند. همچنين ورزشکاران رشته دو و ميداني در مقايسه با ورزشکاران رشته هندبال از بهداشت رواني بهتري برخوردارند. بين بهداشت رواني ورزشکاران شرکت کننده در ديگر رشته هاي انفرادي و گروهي اختلاف معني داري مشاهده نشد. افزون بر اين، از نظر مدت عضويت در تيم هاي ورزشي، تعداد جلسات تمرين هفتگي و مدت استفاده از خوابگاه با بهداشت رواني رابطه معني داري بدست نيامد. همه آزمون هاي آماري در سطح P<0.05 بررسي شدند.

© حقوق سایت محفوظ است