۱۳۹۵-۰۴-۰۳

مقاله مقايسه برخي علف كش ها در ايجاد عارضه كوتولگي در برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۲۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه برخي علف كش ها در ايجاد عارضه كوتولگي در برنج
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيوبنكارب
مقاله گياه سوزي
مقاله اختلالات مرفولوژيك
مقاله كوتولگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان حميد
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: دواتگر ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي نقش مهمترين علف كش هاي انتخابي شاليزار در ايجاد عارضه كوتولگي برنج اين آزمايش در سال ۱۳۸۶ در موسسه تحقيقات برنج كشور در شرايط آزمايشگاهي و گلداني اجرا گرديد. بررسي هاي دز-پاسخ با استفاده از علف كش هاي تيوبنكارب، بوتاكلر و اكساديارژيل و برنج رقم هاشمي در پتري ديش حاوي آگار و محيط كشت يوشيدا انجام شد. ارزيابي چشمي گياه سوزي علف كش ها نشان داد كه علف كش تيوبنكارب سبب ايجاد علائم اختلالات رشدي ويژه اي شامل برگ هاي سبز تيره، كوتاهي ارتفاع، برگ هاي كوتاه و ضخيم و ريشه هاي قهوه اي مي گردد، كه اين نشانگان علائم عارضه كوتولگي برنج هستند. بر اساس پارامترهاي تجزيه رگرسيوني، اثرات بازدارندگي تيوبنكارب بر روي ارتفاع، طول ريشه چه و وزن تر گياهچه هاي برنج بطور معني داري بيشتر از دو علف كش ديگر بود. دز مورد نياز براي ۵۰% كاهش (GR50) ارتفاع برنج براي علف كش تيوبنكارب ۴۰ و ۱۳ مرتبه كمتر از بوتاكلر و اكساديارژيل بود. آزمايش دوم به منظور ارزيابي صحت آزمايش اول و بررسي تاثير علف كش تيوبنكارب در ايجاد عارضه كوتولگي اجرا گرديد. آزمايش در گلدان هاي حاوي خاک اراضي شاليزاري با سابقه كوتولگي انجام شد. تيمارها شامل زمان مصرف علف كش (قبل و بعد از نشاكاري)، سطح آب گلدان هنگام مصرف علف كش (غرقاب و اشباع) و دز علف كش (۰، ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ كيلوگرم ماده موثره در هكتار) بود و آزمايش در قالب طرح فاكتوريل اسپليت، اسپليت در سه تكرار اجرا گرديد. نتايج اين بررسي نيز نشان داد كه فقط علف كش تيوبنكارب سبب بروز كوتولگي شده و نتايج آزمايش قبلي را تائيد نمود. تجزيه داده ها نشان داد كه گياه سوزي ناشي از تيوبنكارب (كوتولگي) به شدت تحت تاثير دز علف كش تيوبنكارب، زمان مصرف علف كش و روش آبياري قرار گرفت. داده ها بيانگر اين واقعيت بودند كه كاربرد تيوبنكارب در خاک هاي اشباع سه برابر بيشتر از خاک هاي غرقاب بر روي برنج گياه سوزي داشته و يک همبستگي معني دار سيگموئيدي (r2>95%) مابين دز علف كش و گياه سوزي تيوبنكارب وجود داشت. بطور كلي مصرف تيوبنكارب پس از نشاكاري در مقايسه با قبل از نشاكاري سبب كاهش شدت كوتولگي گرديد. بر اساس نتايج اين تحقيق براي مديريت عارضه كوتولگي در كشت نشائي برنج، غرقاب مزرعه قبل از مصرف علف كش و نيز كاربرد علف كش پس از نشاكاري و در حداقل دز توصيه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است