۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله مقايسه بافت شناسي و راديوگرافيك MTA و كلسيم هيدروكسايد در Apexogensis دندانهاي نيش گربه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۷۹ در پژوهش در علوم پزشکي از صفحه ۲۱۶ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه بافت شناسي و راديوگرافيك MTA و كلسيم هيدروكسايد در Apexogensis دندانهاي نيش گربه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله MTA
مقاله كلسيم هيدروكسايد
مقاله Apexognesis
مقاله آپكس باز
مقاله پالپوتومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زارع جهرمي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه. يکي از مشکلات معالجه ريشه، درمان دندانهاي با آپکس بازو وايتال مي باشد. مواد مختلفي براي پوشش پالپ دندانهاي وايتال آپکس باز مورد مطالعه قرار گرفته که مهمترين آنها کلسيم هيدروکسايد است. هدف از مطالعه حاضر مقايسه ماده جديدMineral Troxide Aggregate (MTA) و کلسيم هيدروکسايد در حفظ حيات پالپ ريشه اي به منظور بسته شدن انتهاي ريشه مي باشد.
روشها. از چهل دندان نيش ده گربه نابالغ، پس از قطع تاج دندانها و وسيع نمودن حفره دسترسي، ۱۶ دندان به وسيله کلسيم هيدروکسايد و شانزده دندان به وسيله
MTA پالپ وايتال پوشانيده شد. سپس تاج دندانها توسط زونالين و آمالگام Double seal گرديد. پس از اتمام يک دوره ۴ تا ۶ ماهه و اطمينان از بسته شدن آپکس دندانها توسط راديوگرافي، حيوانات قرباني شده و پالپ دندانها و نسج اطراف ريشه مورد بررسي بافت شناسي قرار گرفت.چهار دندان سالم به عنوان کنترل منفي و چهار دندان بدون پوشش پالپ و ترميم تاج به عنوان کنترل مثبت مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتايج. در بررسي راديو گرافيک در گروه آزمايشي
MTA پس از شش ماه، آپکس کليه دندانها کامل شد و هيچ يک از نمونه ها تشکيل سد کلسيفيه در مجاورت MTA را نشان نداد.در گروه آزمايشي کلسيم هيدروکسايد، در سيزده نمونه، آپکس بسته شد و سد کلسيفيه زير ماده کلسيم هيدروکسايد مشاهده گرديد و در سه نمونه آپکس تشکيل نشده بود. در بررسي بافت شناسي بين گروه MTA و کلسيم هيدروکسايد، از نظر تغييرات ميکروسکوپي پالپ اختلاف وجود داشت. پالپ مجاور MTA مشابه پالپ طبيعي بود و تشکيل سد کلسيفيه در هيچ يک از نمونه ها مشاهده نشد. در بررسي بافت شناسي ناحيه آپکس ريشه اختلاف بين دو ماده وجود نداشت.
بحث. اگر چه کلسيم هيدروکسايد باعث بسته شدن آپکس مي شود، ولي در صورت استفاده از
MTA در عمل Apexogenesis به علت عوارض کمتر پالپي بعد از بسته شدن آپکس، ممکن است نياز به درمان ريشه دندان نباشد و از اين نظر ارجحيت دارد.

© حقوق سایت محفوظ است