۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله مقايسه استحكام باند برشي Unfilled Resin به ميناي خشك و دنتين باندينگ روي ميناي خشك و مرطوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه استحكام باند برشي Unfilled Resin به ميناي خشك و دنتين باندينگ روي ميناي خشك و مرطوب
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مينا
مقاله رطوبت
مقاله استحكام باند برشي
مقاله Unfilled Resin
مقاله دنتين باندينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياسيني اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: ملكان الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: استفاده از دنتين باندينگ ها امروزه رواج زيادي يافته است. با توجه به تفاوتهايي كه در ساختمان مينا و عاج وجود دارد، استفاده از Unfilled Resin و دنتين باندينگ ها بر روي مينا كه اساسا يكي آب گريز (هيدروفوب) و ديگري آب دوست (هيدروفيل) است، مي تواند در باندنيگ اثر بگذارد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان قدرت باند برشي Unfilled Resin و دنتين باندينگ روي ميناي اچ شده در دو حالت خشك و مرطوب انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، ۳۰ دندان قدامي كه سطح باكال آنها كاملا سالم و فاقد هر گونه نقص مينايي بودند، انتخاب و به صورت تصادفي به سه گروه ۱۰ تايي تقسيم شدند. سطح مياني باكال هر سه گروه پس از مسطح كردن با ديسك، با اسيد فسفريك ۳۷% به مدت ۱۵ ثانيه اچ و سپس به مدت ۲۰ ثانيه شسته شد. در گروه اول پس از خشك كردن سطح اچ شده، روي نمونه ها Unfilled Resin قرار داده شد و سپس به مدت ۲۰ ثانيه نمونه ها كيور شدند. در گروه دوم نيز مشابه گروه اول پس از خشك كردن سطح مينا از دنتين باندينگ استفاده شد و نمونه ها پس از ۳۰ ثانيه به مدت ۲۰ ثانيه كيور شدند. در گروه سوم رطوبت اضافي سطح ميناي اچ شده توسط پنبه، گرفته شد و پس از قرار دادن دنتين باندينگ به مدت ۳۰ ثانيه، سطح ۲۰ ثانيه كيور شد؛ سپس با استفاده از استوانه اي به ابعاد ۳٫۵´۲ ميليمتر كامپوزيت در سطح ميناي سه گروه قرار داده شد و نمونه ها در جهات مختلف به مدت ۴۰ ثانيه كيور شدند؛ تمامي نمونه ها پس از ترموسايكلينگ توسط دستگاه Instron براي بررسي نيروهاي برشي مورد آزمايش قرار گرفتند و با استفاده از آزمون يك طرفه ANOVA و Tukey HSD مورد تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته ها: قدرت باند برشي
Unfilled Resin روي ميناي خشك از دو گروه ديگر بيشتر بود؛ ميزان باند در گروه دنتين باندينگ به طور معني داري كمتر از گروه Unfilled Resin بود (P<0.05). بين دنتين باندينگ با ميناي خشك و مرطوب با هم و دنتين باندينگ با ميناي مرطوب و Unfilled Resin اختلاف معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: طبق يافته هاي اين مطالعه، پيشنهاد مي شود هنگام ترميم مينا با كامپوزيت، به منظور حصول باند مطلوب تر از Unfilled Resin استفاده شود‍؛ در صورت استفاده از دنتين باندينگ ها، بهتر است سطح مينا مرطوب باشد.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است