۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله مقايسه اختلالات زبان در بيماران اسكيزوفرنياي پارانوئيد و غير پارانوئيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۳ در توانبخشي از صفحه ۲۰ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه اختلالات زبان در بيماران اسكيزوفرنياي پارانوئيد و غير پارانوئيد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات زبان
مقاله زبانپريشي
مقاله اسكيزوفرنيا
مقاله پارانوئيد
مقاله غير پارانوئيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروا فرزام
جناب آقای / سرکار خانم: مزيناني ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي خمامي پاشا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش با هدف بررسي اختلالات زبان در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنياي مزمن پارانوئيد و غير پارانوئيد در مرکز روانپزشکي رازي صورت گرفته است.
روش بررسي: در اين پژوهش با استفاده از آزمون زبانپريشي فارسي، اختلالات زبان در ۴۰ بيمار مبتلا به اسکيزوفرنيا با نشانه هاي نوع مداوم (مزمن) که به دو گروه ۲۰ تايي (پارانوئيد و غير پارانوئيد) زن و مرد تقسيم شده بودند، بررسي و مقايسه شد. نمونه هاي مورد مطالعه در هر دو گروه از نظر متغيرهاي جنس، سن، ميزان تحصيلات، طول مدت بيماري، مدت اقامت در بخشهاي بستري دراز مدت، همتاسازي شدند. مهارتهاي زباني مورد ارزيابي در آزمون فوق، عبارت بودند از: رواني گفتار آزاد، رواني گفتار توصيفي، کيفيت گفتار آزاد، کيفيت گفتار توصيفي، درک شنيداري، بيان شفاهي، درک زبان نوشتاري، نوشتن، تکرار و ميزان واژگان. داده هاي بدست آمده با استفاده از برنامه آماري SPSS براي ويندوز تحليل آماري شد.
يافته ها: يافته هاي حاصل از اين پژوهش نشان داد که در تمام بيماران، امتياز کلي مربوط به مهارتهاي زباني آزمون فوق، پايين تر از افراد سالم است و بيشترين کاهش مربوط به بخشهاي کيفيت گفتار توصيفي، رواني گفتار توصيفي و ميزان واژگان است.
نتيجه گيري: بيماران پارانوئيد در قياس با بيماران غير پارانوئيدي در بخشهاي رواني گفتار توصيفي، درک شنيداري، بيان شفاهي، ميزان واژگان و امتياز کلي آزمون، تفاوت معني دار آماري نشان دادند. در بين متغيرهاي دموگرافيک، تنها متغير ميزان تحصيلات با برخي از بخشهاي آزمون ارتباط معني داري را نشان داد.

© حقوق سایت محفوظ است