۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مقايسه اختلاف آلودگي و خسارت زنبور ساقه خوار غلات در پنج رقم جو در منطقه كرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۴۰ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه اختلاف آلودگي و خسارت زنبور ساقه خوار غلات در پنج رقم جو در منطقه كرج
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله زنبور ساقه خوار
مقاله درصد آلودگي
مقاله كاهش وزن دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غديري ولي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پنج رقم جو طي مدت دو سال (۱۳۷۲و۱۳۷۴) از نظر ميزان آلودگي و خسارت زنبور ساقه خوار غلات Cephus pygmaeus (L.) مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفتند. آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با پنج تيمار و چهار تکرار در ايستگاه تحقيقاتي موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر اجرا شد. تيمارها عبارت بودند از پنج رقم جو شاملU.N.K ، ريحان، فائز، کارون و دسناد. درصد آلودگي ساقه ها و همچنين ميزان کاهش وزن دانه در ارقام مورد بررسي و در کليه تکرارها تعيين گرديد. بر روي مشاهدات اندازه گيري شده، در پايان سال دوم تجزيه واريانس مرکب صورت گرفت و ميانگين ها به روش دانکن گروه بندي شدند. محاسبات آماري نشان داد که در بين ارقام مورد آزمايش از نظر درصد آلودگي و درصد کاهش وزن دانه اختلاف معني دار وجود دارد. رقم فائز با ميانگين آلودگي ۰٫۷۴ درصد کمترين و رقم کارون با ميانگين ۱۰٫۳۱ درصد بيشترين آلودگي را به آفت داشت. از نظر کاهش وزن دانه جو دسناد با ميانگين ۵٫۲۹۶ درصد کمترين و جو ريحان با ميانگين ۱۳٫۲۵ درصد بيشترين کاهش وزن را نشان داد.

© حقوق سایت محفوظ است