۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله مقايسه اثر محركات صوتي بر مهار دگرسويي گسيل هاي صوتي گوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۳ در توانبخشي از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر محركات صوتي بر مهار دگرسويي گسيل هاي صوتي گوش
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسيل صوتي برانگيخته با تن برست
مقاله مهار دگرسويي
مقاله دسته زيتوني حلزوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي اميرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيده مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: ساروق فراهاني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه زاده سقراط
جناب آقای / سرکار خانم: سليم پور يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: زنوزي راضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تحريک دگرسويي صوتي سيستم وابران، موجب مهار عملکرد سلول هاي مويي خارجي و کاهش دامنه گسيل هاي صوتي گوش مي شود. در بررسي حاضر مقدار ميانگين کاهش دامنه گسيل هاي صوتي برانگيخته با تن برست (TBEOAEs) فرکانس مرکزي ۲۰۰۰، ۱۰۰۰، ۴۰۰۰ هرتز با ارايه دگرسويي صوت خالص و نويز باريک باند با فرکانس مرکزي ۱، ۲، ۴ کيلو هرتز در گوش راست افراد ۱۹ تا ۲۷ ساله تعيين شده است.
روش بررسي: اين مطالعه بر روي ۳۷ نفر (۱۵ مرد و ۲۲ زن) با شنوايي طبيعي انجام شد. پس از تطابق سايکوآکوستيکي، بلندي نويز باريک باند با صوت خالص در ۷۰dBHL در گوش چپ، پاسخ TBEOAEs با فرکانس مرکزي ۱، ۲ و ۴ کيلو هرتز در گوش راست بدست آمد. سپس با ارايه دگرسويي صوت خالص ۷۰ دسي بل و نويز باريک باند با بلندي معادل، دامنه TBEOAEs اندازه گيري شد.
يافته ها: ميانگين دامنه هاي TBEOAEs با فرکانس مرکزي ۲، ۱ و ۴ کيلو هرتز با ارايه دگرسويي صوت خالص و نويز باريک باند کاهش نشان داد که کاهش نويز باريک باند در تمامي فرکانس ها بيشتر بود. همچنين ميانگين دامنه ها در فرکانس هاي بالاتر کاهش کمتري نشان داد.
نتيجه گيري: تحريک دگرسويي موجب کاهش دامنه TBEOAEs مي شود و محرک داراي پهناي باند بيشتر، در ايجاد پديده مهار دگرسويي کارآمدتر است. بنظر مي رسد علاوه بر هماهنگي طيفي بين محرک توليد کننده گسيل هاي صوتي گوش و محرک دگرسويي، پهناي باند فرکانسي نيز در کاهش دامنه گسيل هاي صوتي گوش و ايجاد پديده مهار نقش بسزايي دارد.

© حقوق سایت محفوظ است