۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله مقايسه اثر ضد باكتريايي نرمال سالين، هيپوكلريت سديم و كلسيم هيدروكسايد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۷۹ در پژوهش در علوم پزشکي از صفحه ۲۴۵ تا ۲۴۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر ضد باكتريايي نرمال سالين، هيپوكلريت سديم و كلسيم هيدروكسايد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرمال سالين
مقاله هيپوكلريت سديم
مقاله كلسيم هيدروكسايد
مقاله درمان ريشه دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهاد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هوايي سيداصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فرهاد شيرين زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پورسينا فرخنده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه. باکتري ها در شکل گيري پرودنتيت اپيکالي نقش اساسي دارند. در نتيجه يکي از اهداف عمده درمان اندو حذف تمام باکتريها از کانال ريشه مي باشد.
روشها. تعداد ۱۸۰ دندان تک کاناله را انتخاب نموده، تاج تمام دندانها از قسمت CEJ قطع شد و کانال دندانها با gates شماره يک گشاد و سپس به ۹ گروه بيست تايي تقسيم شدند. تمام دندانها و وسايل در اتوکلاواستريل شده و بلافاصله از گروه کنترل منفي که بايد کشت منفي مي دادند، نمونه گرفته شد. سپس سوسپانسيون باکتريايي تهيه شده از باکتريهاي بي هوازي مطلق و اختياري را با کدورت، مطابق لوله شماره يک مک فارلند به تعداد ۰٫۰۱ cc  در تمام دندانهاي ۸ گروه ديگر گذاشته و به مدت ۲۴ ساعت تحت شرايط بي هوازي قرار گرفت. پس از اين مدت، از گروه کنترل مثبت بدون هيچ گونه شستشو و از گروههاي ديگر پس از file و flare و شستشو با مواد مورد نظر و يا شستشو با آب مقطر و استفاده از کلسيم هيدروکسايد به مدتهاي ۱۰ دقيقه، ۲۴ و ۴۸ ساعت  و يک هفته با paper point کشت گرفته شد و پس از ۴۸ ساعت تحت شرايط بي هوازي، کشت گرفته را با لوله هاي مک فارلند مقايسه نموده و اعداد کدورتها را يادداشت کرديم.
نتايج. بهترين گروه از نظر کاهش کميت باکتري، هيدروکسيد کلسيم ۷ روز بود که با گروه کنترل منفي تفاوت معني دار نداشت ولي با تمام گروههاي ديگر تفاوت داشت. بدترين گروه از نظر کاهش کميت باکتريها گروه نرمال سالين بود که با گروه هيدروکسيد کلسيم ۱۰ دقيقه تفاوت معني دار نداشت ولي با تمام گروههاي ديگر تفاوت داشت. در بين گروههاي شسشتو دهنده، گروههاي هيپوکلريت سديم ۵٫۲۵ و ۰٫۵ درصد با يکديگر تفاوت معني داري نداشتند ولي هردو گروه با گروه نرمال سالين تفاوت داشتند.
بحث. نرمال سالين تعداد باکتريها را بطور قابل ملاحظه اي کاهش مي دهد ولي با توجه به مقايسه با گروههاي ديگر، ترجيحي بر استفاده از آن وجود ندارد. با توجه به مضرات و اثرات توکسيسيتي
NaOCl استفاده از ۰٫۵ NaOCl درصد پيشنهاد مي گردد زيرا قدرت حل کنندگي بافتي و آنتي باکتريال مطلوب را همراه حداقل توکسيسيتي دارد. در مورد کلسيم هيدروکسايد، اگر نياز به استفاده از يک inter canal dressing باشد، پيشنهاد مي کنيم کلسيم هيدروکسايد براي مدت يک هفته استفاده گردد و در صورت محدوديت زمان، براي ۲۴ ساعت بکار گرفته شود.

© حقوق سایت محفوظ است