۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله مقايسه اثر داكسي‌ سايكلين ۲۰ ميليگرمي و دارونما در درمان پريودنتيت مزمن متعاقب جرم گيري و صاف كردن سطح ريشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۲ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر داكسي‌ سايكلين ۲۰ ميليگرمي و دارونما در درمان پريودنتيت مزمن متعاقب جرم گيري و صاف كردن سطح ريشه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پريودنتيت مزمن
مقاله SRP
مقاله داكسي‌ سايكلين
مقاله دوز ساب آنتي ‌ميكروبيال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشخونژاد علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: محسني صالحي منفرد سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسن جاني روشن حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: پريودنتيت مزمن از شايعترين بيماريهاي پريودنتال در جهان است كه با استفاده از روشهاي جراحي و غيرجراحي درمان مي شود.
هدف: مطالعه حاضر با هدف مقايسه تاثير داكسي سايكلين و دارونما بعد از انجام جرمگيري و صاف كردن سطح ريشه (SRP: Scaling & Root Planning) در پريودنتيت مزمن به روش غير جراحي انجام شد.
روش‌ بررسي: در اين مطالعه مداخله اي دو سويه كور، بيماران مراجعه كننده به بخش پريو دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مورد بررسي قرار گرفتند. بعد از انجام SRP براي ۲۲ بيمار به طور تصادفي داكسي سايكلين ۲۰ ميليگرمي دو بار در روز به مدت ۳ ماه و براي ۲۳ بيمار با همان روش دارونما تجويز گرديد. شاخصهاي مورد بررسي خونريزي حين پروب كردن (BOP)، پاكت هاي كمتر يا مساوي ۶ ميليمتر، پاكت هاي بيشتر يا مساوي ۷ ميليمتر و چسبندگي كلينيكي در ۲ گروه كمتر از ۶ و بيشتر از ۷ ميليمتر بود. دو گروه پس از ۳ و ۶ ماه با استفاده از آزمون t با هم مقايسه شدند.
يافته ها: ميزان خونريزي در حين پروب كردن در گروه مورد و به دنبال SRP پس از ۳ ماه (۰۰۷/ ۰P) و ۶ ماه (۰۴۵/۰ P) نسبت به گروه شاهد كاهش بيشتري داشت. كاهش عمق پاكت (PD) در هر گروه كمتر از ۶ و بيشتر از ۷ ميليمتر نسبت به گروه مورد كاهش قابل توجهي داشت (۰۵/۰ P<). در مورد چسبندگي كلينيكي (CAL) نيز مقايسه دو گروه كمتر از ۶ و بيش از ۷ ميليمتر بعد از ۳ ماه (۱۱/۰ P=) و ۶ ماه (۰۳۵/۰ P=) با برتري گروه مورد همراه بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه تجويز داكسي سايكلين بعد از SRP به مدت ۳ ماه در بهبود شاخصهاي كلينيكي اثرات بسيار بهتري نسبت به SRP بدون تجويز اين دارو دارد. پيشنهاد مي شود داكسي سايكلين براي درمان پريودنتيت مزمن بعد از SRP تجويز شود.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است