۱۳۹۵-۰۲-۰۴

مقاله مقايسه اثر تمرينات زنجيره حرکتي بسته و PNF بر تعادل ايستا و پوياي سالمندان مرد ۶۰ تا ۸۰ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش در توانبخشي ورزشي از صفحه ۵۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر تمرينات زنجيره حرکتي بسته و PNF بر تعادل ايستا و پوياي سالمندان مرد ۶۰ تا ۸۰ سال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجيره حرکتي بسته
مقاله تسهيل عصبي عضلاني گيرنده عمقي
مقاله تعادل ايستا
مقاله تعادل پويا
مقاله سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي ده چشمه حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تعادل به عنوان شاخصي براي تعيين ميزان استقلال سالمندان در انجام فعاليت هاي روزمره محسوب مي شود. هدف از اين تحقيق مقايسه اثر تمرينات زنجيره حرکتي بسته و تسهيل عصبي عضلاني گيرنده عمقي بر تعادل ايستا و پوياي سالمندان مرد ۶۰ تا ۸۰ سال مي باشد.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي بود که از بين ۳۸۰ نفر افراد سالمند واقع در شهرستان فارسان، ۴۵ نفر به طور تصادفي به ۳ گروه ۱۵ نفره تقسيم شدند. ميانگين سن در گروه زنجيره بسته ( ۶۹٫۹۳±۶٫۷۰سال)، در گروه تسهيل عصبي عضلاني (۶۷٫۲۰±۶٫۹۰ سال) و در گروه کنترل (۷۲٫۵۳±۶٫۹۵ سال) بود که به طور داوطلبانه در اين تحقيق شرکت نمودند. تعادل ايستا و پوياي آزمودني هاي هر سه گروه در پيش آزمون و پس آزمون اندازه گيري شد. دو گروه مداخله، تمرينات زنجيره حرکتي بسته و تسهيل عصبي عضلاني گيرنده عمقي را در مدت ۴۵ دقيقه و طي هشت هفته و هر هفته ۳ جلسه انجام دادند. جهت تحليل داده ها از روش آماري تحليل واريانس براي داده هاي تکراري در سطح معناداري p£۰٫۰۵ استفاده شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد تغييرات درون گروهي و تعامل گروه ها در هر سه متغير معنادار بود (p£۰٫۰۵). از ديگر نتايج حاصله عدم معناداري تفاوت هاي بين گروهي طي دو نوبت آزمون گيري در تعادل ايستا با چشمان باز و بسته (p>0.05) و معناداري در تعادل پويا بود (p£۰٫۰۵).
نتيجه گيري: مطابق با نتايج پژوهش، دو روش تمريني زنجيره حرکتي بسته و PNF مي تواند در بهبود تعادل ايستا و پوياي سالمندان مرد مورد استفاده قرار گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است