۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله مقايسه اثر بخشي دو روش درمان روانشناختي در كاهش علايم نشانگان خستگي مزمن در پرستاران زن شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۱ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۵۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر بخشي دو روش درمان روانشناختي در كاهش علايم نشانگان خستگي مزمن در پرستاران زن شهر تهران
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خستگي مزمن
مقاله همه گير شناسي
مقاله درمان شناختي – رفتاري
مقاله تن آرامي
مقاله پرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصري صادق
جناب آقای / سرکار خانم: نجاريان بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: شكركن حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي ميزان اثر بخشي دو روش درمان شناختي – رفتاري و آموزش تن آرامي عضلاني تدريجي در كاهش خستگي، پريشاني هيجاني و اختلال كاركردي پرستاران مبتلا به نشانگان خستگي مزمن انجام شده است. جامعه آماري مورد مطالعه مشتمل بر پرستاران زن شاغل در بيمارستانهاي زير مجموعه دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران بوده است. از جامعه مورد نظر به شيوه تصادفي طبقه اي ۱۰۸۸ پرستار جهت تشخيص نشانگان خستگي مزمن (CFS) مورد غربال گري قرار گرفتند. بدين ترتيب، مجموعا ۷۲ آزمودني CFS در سه گروه ۲۴ نفري به طور تصادفي گماره شدند. از همان بيمارستانها، ۲۴ پرستار بهنجار به طور تصادفي جهت گروه گواه بهنجار انتخاب شدند. پژوهش به شيوه آزمايشي با استفاده از طرح پيش آزمون – پس آزمون همراه با گروه گواه و بهنجار در چهار گروه انجام شد. سه گروه متعلق به پرستاران CFS و يك گروه مربوط به پرستاران بهنجار بوده است. نوع مداخله در گروههاي CFS به روش تصادفي تعيين شد. متغيرهاي وابسته (خستگي، پريشاني هيجاني و اختلال در كاركرد) با استفاده از مقياس خستگي چالدر و فرم خود سنجي ارزيابي شد. نتايج نشان داد كه درمان شناختي – رفتاري در كاهش خستگي، و اختلال كاركردي مؤثر تر از آموزش تن آرامي مي باشد. در حالي كه براي كاهش پريشاني هيجاني، آموزش تن آرامي درمان كارآمدتري است. 

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است