۱۳۹۵-۰۳-۲۸

مقاله مقايسه اثربخشي آموزش به روش سخنراني و استفاده از خودآموز بر دانش افراد شركت كننده در دوره هاي آموزشي چگونگي برخورد با بيماران داراي افکار خودکشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در افق توسعه آموزش پزشكي از صفحه ۵۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثربخشي آموزش به روش سخنراني و استفاده از خودآموز بر دانش افراد شركت كننده در دوره هاي آموزشي چگونگي برخورد با بيماران داراي افکار خودکشي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله خودکشي
مقاله سخنراني
مقاله خودآموز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي دلويي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارقامي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اقدام به خودكشي عملي است هدفدار و آگاهانه كه به قصد آسيب رساندن به خود صورت مي‌ گيرد، با توجه به اينکه اکثر موارد خودکشي قابل پيشگيري مي باشد، آموزش کادر بهداشتي – درماني جهت آشنايي با بيماران پرخطر و هدايت آنان به سطوح بالاتر از اهميت خاصي برخوردار است. مطالعه حاضر به منظور مقايسه اثربخشي سخنراني و استفاده از خودآموز بر دانش افراد شرکت کننده در دوره هاي آموزشي چگونگي برخورد با بيماران داراي افکار خودکشي صورت پذيرفت.
روش بررسي: طي مطالعه نيمه تجربي پس از انجام پيش آزمون شرکت کنندگان بصورت تصادفي در دو گروه ۳۰ نفره قرار گرفتند، روش آموزش در يک گروه سخنراني و در گروه ديگر جزوه آموزشي بود، سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد، تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم افزار SPSS-14 صورت پذيرفت، سطح معني داري (P<0.05) تعريف گرديد.
يافته ها: ميانگين نمرات کل در گروه سخنراني از ۱۱٫۰۳±۱٫۸۶ به ۱۳٫۱۴±۱٫۹۳ و در گروه خودآموز از ۱۰٫۸۱±۲٫۰۶ به ۱۲٫۹۸±۱٫۹۵ افزايش يافت، اين تفاوت ميانگين در هر دو گروه معنادار بود (p<0.001).
نتيجه گيري: اجراي برنامه هاي آموزشي باعث افزايش آگاهي شرکت کنندگان در آن مي شود هر چند تفاوتي در نوع روش آموزشي وجود ندارد.

© حقوق سایت محفوظ است